Ivan Lo­vri­no­vić, Ju­ro Mar­ti­no­vić i Ivi­ca Mi­šić os­no­va­li klub zas­tup­ni­ka. Iz­la­ze li iz Mos­ta?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Tri zas­tup­ni­ka Mos­ta – Ivan Lo­vri­no­vić, Ju­ro Mar­ti­no­vić i Ivi­ca Mi­šić – za ko­je se još od pre­go­vo­ra za sas­tav Vla­de go­vo­ri ka­ko bi se mo­gli od­met­nu­ti iz Mos­ta, od­lu­či­li su os­no­va­ti svoj Klub zas­tup­ni­ka u Sa­bo­ru. Da­nas bi tre­ba­li ima­ti kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na ko­joj će po­jas­ni­ti svo­je raz­lo­ge za os­ni­va­nje Klu­ba. Ivan Lo­vri­no­vić je pak u sri­je­du pu­tem Fa­ce­bo­oka po­zvao Bo­žu Pe­tro­va, To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da pod­ne­su os­tav­ke. – Vo­da se me­đu nji­ma za­mu­ti­la, ko­mu­ni­ka­ci­ja ni­kak­va pa ni­je lo­gič­no oče­ki­va­ti da bi bi­lo ka­kav no­vi po­če­tak me­đu nji­ma bio mo­guć... Sa­mo mo­ra­li­zi­ra­nje bez uči­na­ka po­ka­za­lo se ne­do­volj­nim jer Vla­da mo­ra dje­lo­va­ti, a ne fi­lo­zo­fi­ra­ti – na­pi­sao je Lo­vri­no­vić. Ju­čer je pak obja­vio fo­to­gra­fi­ju se­be ka­ko pre­la­zi pre­ko mos­ta. Na fo­to­gra­fi­ji je okre­nut le­đi­ma, dak­le, kao da od­la­zi s mos­ta, no pod fo­to­gra­fi­jom ne­ma ko­men­ta­ra. (Tea Ro­mić)

Ivan Lo­vri­no­vić ju­čer je na Fa­ce­bo­oku obja­vio fo­to­gra­fi­ju se­be ka­ko pre­la­zi pre­ko mos­ta, kao da od­la­zi, bez ko­men­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.