Ra­din: U ovom tre­nut­ku ne mo­gu za­miš­lja­ti ni­šta, osim da bu­dem kan­di­dat na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zas­tup­nik ta­li­jan­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Fu­rio Ra­din us­t­vr­dio je da ni­kak­vo pres­la­gi­va­nje ni­je op­ci­ja u ovim okol­nos­ti­ma. – Sa mnom nit­ko ni­je kon­tak­ti­rao. Sva­šta se pri­ča po Sa­bo­ru, ali ovo sam čuo od vas. Što se me­ne osob­no ti­če, ja sam dao svo­ju iz­ja­vu – što pri­je iz­bo­ri, to bo­lje – re­kao je Ra­din. Mo­že li se za­mis­li­ti da bu­de u Vla­di s HSP-om AS, za­ni­ma­lo je no­vi­na­re. – Ja si ne mo­gu za­miš­lja­ti ni­šta u ovom tre­nut­ku, osim da bu­dem po­nov­no kan­di­dat na iz­bo­ri­ma u sr­p­nju ili ruj­nu – ka­zao je Ra­din. U slič­nom to­nu go­vo­rio je ju­čer i SDSS-ovac Mi­lo­rad Pu­po­vac, za ko­jeg se špe­ku­li­ra da bi mo­gao bi­ti no­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de. No, on je de­man­ti­rao tak­ve pri­če. – Mo­ra­li bi­smo zna­ti ne­što o to­me o če­mu vi go­vo­ri­te da bi­smo mo­gli od­go­vo­ri­ti u če­mu će­mo su­dje­lo­va­ti. Ču­je­mo da pos­to­ji ini­ci­ja­ti­va u tom smis­lu, ali mi su­dje­lo­va­nja u to­me ne­ma­mo i ne vi­di­mo pret­pos­tav­ke za tu vr­stu su­dje­lo­va­nja. Rek­li smo što mis­li­mo da je naj­bo­lje za zem­lju. Naj­bo­lje je da se ve­li­ke stran­ke do­go­vo­re o to­me da se ide na iz­bo­re, ali ako oni od­lu­ču­ju druk­či­je, mo­ra­ju do­ka­za­ti da je to odr­ži­vo rje­še­nje – ka­že Pu­po­vac. (tr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.