Od­li­čan za re­sor ko­ji vo­di, ali ne­ma po­li­tič­kog is­kus­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od­li­čan iz­bor za re­sor fi­nan­ci­ja, poz­na lju­de, ima is­kus­tva, ni­je kon­flik­tan, s do­brim kon­tak­ti­ma me­đu inves­ti­to­ri­ma i jas­nim sta­vo­vi­ma kak­ve nam re­for­me tre­ba­ju. Zdrav­ko Ma­rić ni­kad ni­je iz­la­zio iz­van svog po­dru­čja in­te­re­sa ni­ti se ba­vio po­li­ti­kom u nje­zi­nu pra­vom zna­če­nju. Ore­ško­vić je is­to sa­njao re­for­me, no sus­ti­gla ga je SOA, lis­ta iz­daj­ni­ka, Dru­gi svjet­ski rat, ot­por ci­vil­nih udru­ga i kul­tur­nja­ka... Te su te­me Ma­ri­ću jed­na­ko bli­ske kao i Ore­ško­vi­ću. Od­li­čan je za re­sor ko­ji vo­di, no ne­ma po­li­tič­kog is­kus­tva i pi­ta­nje je ko­li­ko bi bio sa­mos­ta­lan u od­lu­ka­ma ko­je bi kao pre­mi­jer pot­pi­si­vao. (ljg)

Ma­ri­ća sam uvi­jek sma­trao struč­nja­kom, ali ovo što se do­ga­đa ne­ma ve­ze sa stru­kom. Ni­sam si­gu­ran da je ova po­li­ti­kant­ska igra do­bra za nje­ga ni­ti mis­lim bi on u to­me htio su­dje­lo­va­ti. LJUBO JURČIĆ eko­no­mist

OCJENA: 3-4 Te­me po­put SOA-e, lis­te iz­daj­ni­ka ili ot­po­ra ci­vil­nih udru­ga Ma­ri­ću ‘bli­ske’ su kao i Ore­ško­vi­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.