Što smo sve na­uči­li iz po­li­tič­ke kri­ze?

Prof. dr. sc. Sa­nja Ba­rić is­ti­če važ­nost ko­ri­šte­nja me­ha­ni­za­ma kon­tro­le po­li­ti­ča­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net

Ako sa­da ka­že­mo “po­pu pop, a bo­bu bob”, on­da će­mo bi­ti otvo­re­ni­ji i sprem­ni­ji is­tra­ži­va­ti su­tra, ka­že prof. Ba­rić o afe­ri Ka­ra­mar­ko

Te­ško je u ak­tu­al­nim po­li­tič­kim okol­nos­ti­ma, za ko­je su po mno­gi­ma je­di­no adek­vat­ni i obu­hvat­ni iz­ra­zi ka­os, ago­ni­ja ili cir­kus, po­ku­ša­ti na­ći ne­što po­zi­tiv­no, pa još to i uvjer­lji­vo obraz­lo­ži­ti. Prof. dr. sc. Sa­nja Ba­rić, pred­stoj­ni­ca Ka­te­dre za us­tav­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu u Ri­je­ci, za Ra­dio Ri­je­ku u emi­si­ji Tris upra­vo to je us­t­vr­di­la: Iz ove smo si­tu­aci­je na­uči­li pu­no to­ga.

I per­cep­ci­ja je važ­na

Sve je kre­nu­lo od afe­re Ka­ra­mar­ko, i to ne za­to što je po­či­nio kaz­ne­no dje­lo, pre­kr­šaj ili jer je bio u su­ko­bu in­te­re­sa, a o po­to­njem će usko­ro bi­ti od­lu­če­no, već zbog ne­la­go­de ko­ju iz­a­zi­va što se na­šao, ma­kar i ne­iz­rav­no, u ne­pri­mje­re­nim od­no­si­ma pro­tiv­nim in­te­re­si­ma Hr­vat­ske, što je, po prof. Ba­rić, ve­lik do­bi­tak. Stvar­no, ta pi­ta­nja po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti i mo­ra­la iz­gled­no mo­gu po­vu­ći čak i pad Vla­de. Mo­ral za dio po­li­ti­ke pa i jav­nos­ti još ne­ma tak­vu ci­je­nu, ali oči­to je kod kri­tič­ne ve­ći­ne saz­re­lo raz­miš­lja­nje da za tak­vu stvar čak i ako si na vlas­ti vri­je­di po­gi­nu­ti. Ko­li­ko god Most mno­ge živ­ci­rao, u to­mu je po­ka­zao do­s­ljed­nost, čvr­sti­nu i je­dins­tvo, čak i kad su pi­ta­nja ko­ja su sa­mi pos­ta­vi­li, na­kon ini­ci­ja­ti­ve SDP-a za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku, uz­dr­ma­la nji­ho­vu bu­duć­nost. Mo­ral ne­ma ide­olo­ške, stra­nač­ke i ine bo­je. To je de­mo­krat­ski do­bi­tak. – Ako sa­da ka­že­mo ‘po­pu pop, a bo­bu bob’, on­da će­mo bi­ti otvo­re­ni­ji i sprem­ni­ji is­tra­ži­va­ti su­tra – sa­že­la je zna­če­nje te po­li­tič­ke lek­ci­je prof. Ba­rić. Po­ka­za­la se važ­nost us­tav­no­prav­ne kul­tu­re na­ro­da da pos­tav­lja pi­ta­nja, od­nos­no ko­ris­ti (iz­van)ins­ti­tu­ci­onal­ne me­ha­niz­me kon­tro­le kroz gra­đan­sku bud­nost, me­di­je, part­ne­re na vlas­ti, opo­zi­ci­ju, me­ha­niz­me u Sa­bo­ru, a sve to ka­ko bi se os­ta­vi­lo što ma­nje neo­svi­jet­lje­nog pros­to­ra oko po­li­ti­ča­ra. Do­bi­tak je, is­ti­če Ba­rić, i to što smo na­uči­li da de­mo­kra­ci­ja zah­ti­je­va sta­bil­nu ve­ći­nu i pre­mi­je­ra ko­ji ima iz­ra­van po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet, po mo­guć­nos­ti čel­ni­ka naj­ve­će stran­ke ili ko­ali­ci­je, jer je te­ško odr­ža­va­ti ve­ći­nu ne­kom sa stra­ne. Sto­ga se pi­ta što osim spa­ša­va­nja des­ne op­ci­je do­no­si dr­ža­vi pres­la­gi­va­nje, oso­bi­to ako bi­smo opet do­bi­li pre­mi­je­ra ko­ji ni­je iz naj­ve­će stran­ke, a či­ji pred­sjed­nik vi­še ne bi bio ni u Vla­di. – Mo­ra­mo bi­ti svjes­ni da će to pre­se­li­ti od­lu­či­va­nje iz Vla­de na stra­nač­ka ti­je­la HDZ-a, a ako bi se pre­mi­jer su­prot­sta­vio stran­ci, opet bi­smo ima­li si­tu­aci­ju ko­ju ima­mo – tu­ma­či Ba­rić. Nje­zin je stav i da smo s mo­guć­noš­ću pa­da Vla­de do­se­gli vi­šu ra­zi­nu de­mo­kra­ci­je od na­ših ju­go­is­toč­nih su­sje­da.

De­mo­kra­ti­za­ci­ja sce­ne

Sa­nja Ba­rić sla­že se da je do­bi­tak i de­mo­kra­ti­za­ci­ja ne sa­mo HDZ-a već i či­ta­ve po­li­tič­ke sce­ne. HDZ je od “vr­hun­ca de­mo­kra­ci­je” te od mo­no­lit­nos­ti na op­ćem sa­bo­ru bez “kr­va­vih žr­ta­va” pre­ži­vio plu­ra­li­zam miš­lje­nja na te­mu afe­re Ka­ra­mar­ko. Po­li­tič­ka je kri­za i lju­te pro­tiv­ni­ke na­tje­ra­la da se to­le­ri­ra­ju i raz­miš­lja­ju o “ne­mo­gu­ćim kom­bi­na­ci­ja­ma” ta­ko da sa­da svi, ka­ko re­če Ča­čić, pre­go­va­ra­ju sa svi­ma. Prem­da, to baš i ni­je mo­ral­no.

De­mo­kra­ci­ja zah­ti­je­va sta­bil­nu ve­ći­nu i pre­mi­je­ra s iz­rav­nim po­li­tič­kim le­gi­ti­mi­te­tom, čel­ni­ka naj­ve­će stran­ke PROF. DR. SC. SA­NJA BA­RIĆ Ka­te­dra za us­tav­no pra­vo u Ri­je­ci

Sve je kre­nu­lo od To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ko­ji se afe­rom Kon­zul­tan­ti­ca na­šao u ne­pri­mje­re­nim od­no­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.