Bit će još obra­ta ovaj vi­kend, i to po­zi­tiv­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

– Bit će još obra­ta ovaj vi­kend, i to po­zi­tiv­nih, a mo­žda i ušte­di­mo ko­ju ku­nu. Po­ne­dje­ljak je pa­met­ni­ji od če­t­vrt­ka – re­kao je ju­čer Mi­lan Ban­dić i do­dao: – Vla­da je “po­tro­še­na i de­fi­ni­tiv­no od­la­zi u pa­ke­tu”, a za tje­dan da­na će­mo doz­na­ti ho­će li se us­pje­ti pres­lo­ži­ti u mje­sec da­na ili će bi­ti no­vi iz­bo­ri. Ve­li­ki raz­lo­zi mo­ra­ju bi­ti da šes­te­ro lju­di iz Klu­ba Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti dig­ne ru­ku za (no­vu) eki­pu. To mo­ra bi­ti struč­na eki­pa, to mo­ra­ju bi­ti sta­bil­ni i od­go­vor­ni part­ne­ri jer jed­nom smo da­li bjan­ko pot­pis, vi­še ne – re­kao je Ban­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.