Za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra pot­pi­se da­li i SDP-ov­ci

Do idu­ćeg tjed­na broj pot­pi­sa mo­gao bi na­ras­ti i na vi­še od 80

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Tea Ro­mić

Ne­ki u SDP-u sma­tra­ju da To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, na­kon sve­ga što se do­go­di­lo, ne­će bi­ti kan­di­dat HDZ-a za pred­sjed­ni­ka Vla­de Na­kon ul­ti­ma­tu­ma Bo­že Pe­tro­va HDZ-u, u SDP-u su ju­čer hit­no sa­zva­li sve svo­je sa­bor­ske zas­tup­ni­ke i kre­nu­li s pri­kup­lja­njem pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje par­la­men­ta.

Bez li­ci­ti­ra­nja broj­ka­ma

– Sma­tra­mo da je to u ovom tre­nut­ku naj­bo­lje što mo­že­mo na­pra­vi­ti. Po­zvat će­mo ne sa­mo opor­bu, ne sa­mo na­šu ko­ali­ci­ju već i sve one od­go­vor­ne zas­tup­ni­ke ko­ji sma­tra­ju da je to iz­laz iz ove ago­ni­je i sra­mo­te ko­ju vi­di­mo. Mi smo već u sa­mom po­čet­ku pri­ku­pi­li do­volj­no pot­pi­sa ko­ji bi tre­ba­li oz­na­či­ti da je to oz­bilj­na stvar, ali o to­me će­mo vas iz­vi­jes­ti­ti onog tre­nut­ka, ne že­le­ći li­ci­ti­ra­ti bro­je­vi­ma, go­vo­ri­ti da ih ima­mo to­li­ko i to­li­ko, za­to što bez oz­bilj­nog bro­ja pot­pi­sa, a to je 76, ne­će­mo ni do­ći do gos­po­di­na Re­ine­ra. To je je­di­ni na­čin da ga pri­si­li­mo da sta­vi na dnev­ni red tak­vu stvar – po­ru­čio je SDP-ovac Ran­ko Os­to­jić. Me­đu­tim, ono što je si­gur­no jest da opor­ba bez Mos­ta te­ško mo­že do­ći do po­treb­nih 76 pot­pi­sa. Do su­tra ra­ču­na­ju da će sku­pi­ti 64 pot­pi­sa, a oče­ku­ju da će se i još ne­ki zas­tup­ni­ci pri­dru­ži­ti ak­ci­ji. Tu se pri­je sve­ga mis­li na ma­njin­ce po­put Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca, ali i Ra­di­mi­ra Ča­či­ća te HDSSB. No, ne is­klju­ču­ju ni mo­guć­nost da svo­je pot­pi­se upra­vo za ras­pu­šta­nje da­du i ne­ki iz vla­da­ju­će ko­ali­ci­je po­put HSS-a, pa i HSLS-a.

Mi jam­či­mo sta­bil­nost!

Jer u si­tu­aci­ji ka­da se “hva­ta­ju po­zi­ci­je” za no­ve iz­bo­re tre­ba, ka­žu, zna­ti iz­a­bra­ti je­di­ni is­prav­ni po­tez. Ne­ki u SDP-u dr­že da bi se ova po­li­tič­ka tra­ka­vi­ca, ko­ja tra­je vi­še od mje­sec da­na, mo­gla za­vr­ši­ti već idu­ći tje­dan, i to os­tav­kom pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, či­me pa­da Vla­da. – A ta­da bi pot­pi­se za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra da­li i mos­tov­ci i to bi bio je­di­ni ra­zum­ni po­tez, a mi bi Re­ine­ru doš­li s vi­še od 80 ru­ku za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra – ka­že naš iz­vor iz SDP-a. Po­tom bi us­li­je­di­li no­vi iz­bo­ri u ro­ku od 30 do 60 da­na i na nji­ma bi, uvje­re­ni su u SDP-u, oni od­ni­je­li po­bje­du. – Gra­đa­ni­ma je sa­da jas­no da smo mi ti ko­ji su po­kre­nu­li Hr­vat­sku, da je­di­ni jam­či­mo sta­bil­nost i si­gur­nost, ali i od­go­vor­nost – ka­že je­dan član vod­stva SDP-a. Kak­vu će stra­te­gi­ju za iz­bo­re za­uze­ti još je upit­no. Ne­ke stva­ri će se, ka­že iz­vor iz vr­ha stran­ke, mo­ra­ti mi­je­nja­ti i ovi­sit će i o to­me ka­ko će se kon­ku­ren­ci­ja pos­ta­vi­ti. – Te­ško da će HDZ na­kon sve­ga na no­ve iz­bo­re ići s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom. On mo­že bi­ti pred­sjed­nik stran­ke, ali ne vi­še i HDZ-ov kan­di­dat za pre­mi­je­ra – ka­že naš iz­vor. U SDP-u oz­bilj­no raz­miš­lja­ju i o ši­re­nju bro­ja ko­ali­cij­skih part­ne­ra. Otvo­re­ni po­ziv HSS-u već je odas­lan. Me­đu­tim, vod­stvu HSS-a tak­vu po­nu­du ni­je jed­nos­tav­no pri­hva­ti­ti s ob­zi­rom na to da su na proš­le iz­bo­re iš­li s dru­gom stra­nom – HDZ-om.

Os­to­jić: Bez oz­bilj­nog bro­ja pot­pi­sa, a to je 76, ne­će­mo ni do­ći do gos­po­di­na Re­ine­ra

Šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić tre­ba Most za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.