Ban­dić i Bal­da­sar bi­ra­či­ma nu­de svoj tre­ći put

Br­zo su su ogla­si­li i split­ski SDP-ov­ci ko­ji­ma je pre­si­ca sa­mo do­kaz da je Ivo Bal­da­sar du­lje vri­je­me ra­dio pro­tiv in­te­re­sa SDP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (pmž)

Ivo Bal­da­sar bit će kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Spli­ta Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti – Ban­dić Mi­lan 365. On i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik ju­čer su pot­pi­sa­li spo­ra­zum o su­rad­nji na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma idu­će go­di­ne. Bal­da­sar je re­kao da se ne učla­nju­je u Ban­di­će­vu stran­ku jer će na­pra­vi­ti ne­za­vi- snu lis­tu. – Nas­to­jat će­mo oku­pi­ti ši­ro­ki spek­tar cen­tra, sa svim gra­do­na­čel­ni­ci­ma ko­ji­ma je pun ku­fer bi­po­lar­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je. Bit će tu za­nim­lji­vih iz­ne­na­đe­nja – re­kao je Ban­dić. Do­dao je ka­ko će do­ka­za­ti da tre­ći put pos­to­ji. Br­zo su se ogla­si­li i split­ski SDP-ov­ci. Nji­ma je ju­če­raš­nja ti­skov­na kon­fe­ren­ci­ja sa­mo do­kaz da je Ivo Bal­da­sar ra­dio pro­tiv in­te­re­sa SDP-a jer je na njoj Ban­dić priz­nao da već tri mje­se­ca raz­go­va­ra­ju o za­jed­nič­kom iz­la­sku na iz­bo­re.

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

Dva gra­do­na­čel­ni­ka ima­ju mno­go to­ga za­jed­nič­ko­ga, pa i biv­šu stran­ku – SDP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.