Mla­di: Lo­ši na­pre­du­ju, a mar­lji­vo ra­de ble­sa­vi

Obra­zo­va­nje i tr­ži­šte ra­da pre­pu­šte­ni su sti­hi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net Lju­bi­ca Ga­ta­rić

U tri da­na broj ne­za­pos­le­nih u evi­den­ci­ji dr­žav­ne bur­ze sma­njio se za tri ti­su­će i ovim bi se tem­pom već do je­se­ni mo­gao kre­ta­ti oko 200 ti­su­ća

Tvrd­njom da ne mo­že na­ći rad­ni­ke, vlas­nik Agro­ko­ra Ivi­ca To­do­rić iz­no­va je po­tak­nuo ras­pra­vu o hr­vat­skom tr­ži­štu ra­da ko­je se, neo­vis­no o po­li­tič­kim dra­ma­ma, ko­nač­no obr­će u ko­rist za­pos­le­nih. Ho­te­li­je­ri i ugos­ti­te­lji već su se po­čet­kom pro­lje­ća po­če­li ža­li­ti da ne mo­gu na­ći do­volj­no rad­ni­ka, slič­no kao i in­dus­tri­je ko­je tra­di­ci­onal­no ima­ju pro­ble­ma s de­fi­ci­tar­nim za­ni­ma­nji­ma.

Kri­vi kri­te­ri­ji za na­pre­do­va­nje

U tri da­na broj ne­za­pos­le­nih u evi­den­ci­ji dr­žav­ne bur­ze sma­njio se za tri ti­su­će i ovim bi se tem­pom već do je­se­ni mo­gao kre­ta­ti oko 200 ti­su­ća. Čim se broj ne­za­pos­le­nih spus­ti do te broj­ke – ko­ja go­di­na­ma slo­vi kao pri­rod­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u zem­lji – upa­lit će se mno­gi alar­mi. Lju­di bi­ra­ju, oče­ku­ju bo­lje uvje­te i ne­će ra­di­ti za ma­le pla­će. Vi­še od 120 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih go­di­na­ma je bez pos­la, kva­li­fi­ci­ra­ni su na pa­pi­ru, no stvar­no su im vje­šti­ne znat­no sma­nje­nje. Sa­nja Crn­ko­vić-Po­za­ić, dok­to­ri­ca eko­no­mi­je ko­ja go­di­na­ma pro­uča­va tr­ži­šte ra­da, a ne­ko vri­je­me bi­la je i čel­na oso­ba Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje, ka­že da se pro­blem ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge ne­će ri­je­ši­ti dok se ne stvo­ri­mo sus­tav obra­zo­va­nja ko­ji će nu­di­ti kva­li­tet­ne dok­va­li­fi­ka­ci­je. Da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti kod nas je us­tro­jen i Hr­vat­ski kva­li­fi­ka­cij­ski ok­vir (HOK), nu­de se i stan­dar­di za pro­gra­me ko­ji od­go­va­ra­ju po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da, no iz­vr­š­na se vlast ne uklju­ču­je u te pro­ce­se. Što je još tuž­ni­je, Hr­vat­skoj su na ras­po­la­ga­nju i sred­stva Europ­skih so­ci­jal­nih fon­do­va, a umjes­to da se ula­že u edu­ka­ci­ju lju­di mi odus­ta­je­mo i od po­kre­nu­te obra­zov­ne re­for­me te tr­ži­šte ra­da pre­pu­šta­mo sti­hi­ji. Ima is­ti­ne i u to­me da mla­đe ge­ne­ra­ci­je od­bi­ja­ju ra­di­ti mno­ge pos­lo­ve ko­ji se nu­de, što nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma ne bi pa­lo na pa­met. – Stu­den­ti­ma vi­ših go­di­na pos­ta­vi­la sam pi­ta­nje ko­ji bi bio vaš po­sao iz sno­va i do­bi­la sam nez­re­le iz­ja­ve ko­je se svo­de na to da bi ra­di­li što ma­nje za što ve­ću pla­ću. Sus­tav vri­jed­nos­ti to­li­ko je pro­mi­je­njen pa pro­iz­la­zi da mar­lji­vo ra­de sa­mo oni ko­ji su ble­sa­vi jer se iona­ko na­pre­du­je pre­ma dru­gim kri­te­ri­ji­ma. Ni­je ni ču­do da u tak­voj si­tu­aci­ji naj­bo­lji od­la­ze – ko­men­ti­ra­la je pro­fe­so­ri­ca Du­brav­ka Milj­ko­vić, di­plo­mi­ra­na pe­da­go­gi­nja i psi­ho­lo­gi­nja.

Uvri­je­đe­ni stu­den­ti

Pro­blem bi kod mla­de ge­ne­ra­ci­je mo­gao stvo­ri­ti i od­goj dje­ce ko­ji se zad­njih de­set­lje­ća te­me­ljio na po­ti­ca­nju sa­mo­po­uz­da­nja bez po­kri­ća. – Da­nas se stu­den­ti uvri­je­de kad od njih tra­ži­te da ne­što pro­či­ta­ju. Ame­ri­kan­ci su pr­vi po­če­li s tak­vim od­go­jem. Tko ni­je usvo­jio dis­ci­pli­nu ti­je­kom odras­ta­nja i obra­zo­va­nja, ne sna­la­zi se u okru­že­nju ko­je ne mis­li o nje­mu da je di­van i kra­san bez ob­zi­ra na us­pjeh – is­ti­če Milj­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.