Naj­vi­še rad­ni­ka tre­ba fi­lo­zo­fi­ja, umjet­nost, ko­mu­ni­ka­ci­je, tu­ri­zam

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Služ­be­ne pro­jek­ci­je ka­žu da će naj­ve­ća po­traž­nja za rad­ni­ci­ma i da­lje bi­ti u sek­to­ri­ma tu­riz­ma, osob­nih us­lu­ga, umjet­nos­ti, fi­lo­zo­fi­je i ko­mu­ni­ka­ci­ja, dok se naj­ve­će osi­pa­nje oče­ku­je u pro­izvod­nji tek­s­ti­la te ke­mij­skoj i drv­noj in­dus­tri­ji. Stag­na­ci­ja se oče­ku­je u pro­izvod­nji pi­ća, grad­nji zgra­da, ban­kar­stvu, ali i pro­izvod­nji stro­je­va i ure­đa­ja. Europ­ska ko­mi­si­ja pro­cje­nju­je da bi Hr­vat­sku do 2020. mo­glo na­pus­ti­ti iz­me­đu 166.000 i 217.000 mla­dih i obra­zov­nih rad­ni­ka, no do­jam je da će te broj­ke bi­ti znat­no pre­ma­še­ne. Du­go­go­diš­nja re­ce­si­ja, za­či­nje­na stag­na­ci­jom pla­ća i ve­li­kom ne­za­pos­le­noš­ću, po­tak­nu­la je no­vi val odlazaka, a sad kad je opo­ra­vak po­čeo, pro­ce­si se pre­pu­šta­ju slu­ča­ju.

Mla­di su i žr­tve od­go­ja ko­ji se zad­njih de­set­lje­ća te­me­lji na po­ti­ca­nju sa­mo­po­uz­da­nja bez po­kri­ća DU­BRAV­KA MILJ­KO­VIĆ, psi­ho­lo­gi­nja i pe­da­go­gi­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.