Pri­je otva­ra­nja 36.000 tes­to­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Za­vr­še­no je 99 pos­to ra­do­va, ugra­đe­na je sva opre­ma, sli­je­de pom­ne pro­vje­re, a sve osob­lje mo­ra se uvjež­ba­ti do sa­vr­šens­tva jer ne­će ima­ti pra­vo na po­gre­šku

Ter­mi­nal gra­di i ure­đu­je pri­bliž­no 800 rad­ni­ka, svi su iz Hr­vat­ske, pa­ze na sva­ki de­talj. Teh­nič­ki pre­gled oče­ku­je se za dva mje­se­ca

Pre­ko vi­ja­duk­ta smo se u kom­bi­ju do­vez­li na ulaz no­vog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Fra­nje Tuđ­ma­na za od­la­ske. Dru­ga nam je op­ci­ja bi­la da par­ki­ra­mo auto­mo­bil is­pred ter­mi­na­la na jed­nom od 1100 par­ki­ra­liš­nih mjes­ta pa se jed­nim od dva­ju di­za­la ili po­kret­nim stu­ba­ma pop­ne­mo na ulaz u ter­mi­nal. Pro­če­lje sa ze­malj­ske stra­ne ter­mi­na­la ci­je­lo je u ogrom­nim stak­le­nim plo­ha­ma pa, kad uđe­te u zgra­du i os­vr­ne­te se, vi­di­te ze­le­ne kroš­nje sta­ba­la u bli­zi­ni ter­mi­na­la. Uš­li smo u pros­tra­nu dvo­ra­nu s 30 check-in šal­te­ra ko­ju obi­lje­ža­va unu­traš­nje kro­vi­šte sat­ka­no od ti­su­ća i ti­su­ća me­tal­nih šip­ki. Sva­ka je ima­la svoj broj i toč­no ih se po tim bro­je­vi­ma mo­ra­lo spa­ja­ti. Po­put le­go-ko­ca­ka. Si­vi me­tal­ni krov prot­kan je i stak­le­nim di­je­lo­vi­ma ko­ji po­pla­ve kad je ne­bo ve­dro.

Pre­gled pu­tov­ni­ca i šo­ping

Po­pe­li smo se stu­ba­ma na po­lu­kat ka­ko bi­smo proš­li si­gur­nos­nu kon­tro­lu. Kon­tro­la ruč­ne prt­lja­ge kroz je­dan od de­vet rend­ge­na ni­je bi­la ni­ma­lo ne­ugod­na. Kroz stak­le­no pro­če­lje sa zrač­ne stra­ne ter­mi­na­la, ona­ko s uzvi­si­ne pru­ža se pre­kra­san po­gled na Zagreb. Proš­li smo si­gur­nos­nu kon­tro­lu i skre­nu­li li­je­vo ka­ko bi­smo proš­li kon­tro­lu pu­tov­ni-

Sor­tir­ni­ca prt­lja­ge me­đu naj­mo­der­ni­ji­ma je u svi­je­tu, tak­vih je još sa­mo – de­se­tak

ca. Da pu­tu­je­mo unu­tar Hr­vat­ske, skre­nu­li bi­smo des­no na iz­la­ze za do­ma­će le­to­ve. Na­kon što smo proš­li kroz je­dan od 12 pro­la­za za kon­tro­lu pu­tov­ni­ca, stu­ba­ma smo se spus­ti­li na ra­zi­nu gdje su iz­la­zi za ukr­ca­va­nje u zra­ko­plo­ve. Pri­je to­ga mo­ra­li smo pro­ći kroz šo­ping-zo­nu. Kad smo je proš­li, opet smo doš­li na pros­tra­ni i proz­rač­ni dio ter­mi­na­la gdje su iz­la­zi s onim po­gle­dom na Zagreb ko­ji nas je odu­še­vio kad smo pro­la­zi­li si­gur­nos­nu kon­tro­lu. Pre­ko jed­nog od šest avi­omos­to­va za me­đu­na­rod­ni pro­met uš­li smo u za­miš­lje­ni zra­ko­plov i od­le­tje­li u mis­li­ma. Ta­ko će od ožuj­ka 2017. iz­gle­da­ti do­la­zak put­ni­ka i nji­ho­vo ukr­ca­va­nje na zra­ko­plov kad bu­de pu­šten u pro­met no­vi ter­mi­nal za­gre­bač­kog aero­dro­ma. Čak 99 pos­to ra­do­va na ter­mi­na­lu već je go­to­vo, a u to su se ju­čer uvje­ri­li i Ve­čer­nja­ko­vi no­vi­na­ri ko­ji su obiš­li tu me­tal­no­si­vu i stak­le­nu zgra­du na­lik sve­mir­skom bro­du. Pri­prem­ni ra­do­vi na gra­di­li­štu no­vog ter­mi­na­la po­če­li su sre­di­nom pro­sin­ca 2013., a sa­ma grad­nja ter­mi­na­la u svib­nju 2014. U kon­ce­si­ona­ru, Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Zagreb (MZLZ), pla­ni­ra­li su i ima­li obve­zu ra­do­ve do­vr­ši­ti u ro­ku tri go­di­ne, dak­le u pro­sin­cu ove go­di­ne, no već sad u lip­nju u ti­je­ku su za­vr­š­ni ra­do­vi na ter­mi­na­lu. Teh­nič­ki pre­gled oče­ku­je se već za dva mje­se­ca. Ter­mi­nal gra­di i ure­đu­je pri­bliž­no 800 rad­ni­ka, a pri to­me se pa­zi na sva­ki de­talj. Ta­ko su rad­ni­ci za na­šeg obi­la­ska, pri­mje­ri­ce, na di­za­li­ca­ma bo­ji­li unu­tar­nju stra­nu kro­va, ali i sva­ku šip­ku ko­ja je dio kons­truk­ci­je kro­vi­šta. – Go­di­nu da­na ra­dim na ter­mi­na­lu, pri­je sam ra­dio i dru­ge stva­ri po­put za­va­ri­va­nja, a sad bo­jim šip­ke. Bit će ja­ko li­je­po kad sve bu­de go­to­vo – ka­zao nam je Pre­drag Ko­ko­to­vić, rad­nik Zagreb-mon­ta­že. Ina­če, u MZLZ-u ka­žu da je go­to­vo sva ope­ra­ti­va ko­ja je ra­di­la i još uvi­jek ra­di na ter­mi­na­lu – hr­vat­ska. Na ter­mi­na­lu se tre­nu­tač­no tes­ti­ra opre­ma i aero­drom­ski sus­tav, u što smo se i sa­mi uvje­ri­li. Čak 36.000 tes­to­va bit će obav­lje­no pri­je otva­ra­nja, od sva­ke utič­ni­ce pa do slo­že­nih sus­ta­va po­put sor­tir­ni­ce. Mi smo za­vi­ri­li i u sor­tir­ni­cu prt­lja­ge. Čak je tri ki­lo­me­ta­ra tra­ka ko­ji­ma će prt­lja­ga bi­ti ukr­ca­va­na i is­kr­ca­va­na iz zra­ko­plo­va. An­te An­drić, nad­zor­ni in­že­njer za aero­drom­sku opre­mu, ka­že da je sor­tir­ni­ca sr­ce sva­ke zrač­ne lu­ke, a da je ova na no­vom ter­mi­na­lu naj­mo­der­ni­ja u svi­je­tu. Do­sad su tak­ve sor­tir­ni­ce ugra­đe­ne sve­ga na još de­se­tak aero­dro­ma.

Ko­li­ko je sa­ti u ko­fe­ru

– Sor­tir­ni­ca je pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­na i go­to­vo da u njoj ne­će ra­di­ti ni­je­dan čo­vjek. Rend­ge­ni u mi­li­se­kun­di ske­ni­ra­ju što je u prt­lja­zi i vi­di se i do naj­sit­ni­jeg de­ta­lja, pa i to ko­li­ko je sa­ti ako je u prt­lja­zi sat – objaš­nja­va An­drić. Ko­fe­ri bi ina­če u ro­ku od 15 mi­nu­ta tre­ba­li bi­ti pre­ba­če­ni iz avi­ona do jed­nog od tri ka­ru­se­la gdje se po­di­že prt­lja­ga. Za otva­ra­nje no­vog ter­mi­na­la mo­ra se do­bro uvjež­ba­ti ci­je­lo osob­lje zrač­ne lu­ke jer ne­će ima­ti pra­vo na po­gre­šku. U pla­nu je, na­ime, kad do­đe taj dan u ožuj­ku 2017. go­di­ne, da sta­ri ter­mi­nal za­tvo­ri vra­ta, a od­mah su­tra­dan sve le­to­ve i put­ni­ke pre­uz­me no­vi ter­mi­nal.

Unu­tar­nje kro­vi­šte sat­ka­no je od šip­ki ko­jih je na ti­su­će, a sva­ka od njih ima­la je svoj broj pa su se mo­ra­le spa­ja­ti toč­no po tim bro­je­vi­ma, kao le­go-koc­ke

Ze­malj­ska stra­na Na ter­mi­nal za od­laz­ne le­to­ve mo­že se do­ći da se par­ki­ra vo­zi­lo ili da se do­ve­ze pre­ko vi­ja­duk­ta do ula­za. Pos­to­jat će i kiss and fly zo­na.

Pre­drag Ko­ko­to­vić bo­ji šip­ke na kro­vi­štu, a nje­gov ko­le­ga Jo­sip Se­ku­lić ču­va vi­še od 100 klju­če­va ter­mi­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.