Zbog ne­za­ko­ni­tog odre­đi­va­nja ka­ma­ta Udru­ga Fra­nak pri­ja­vi­la osam ba­na­ka

Uz uvo­đe­nje po­re­za na ak­ti­vu, ove pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve as su u ru­ka­vu dr­ža­vi i u ar­bi­traž­nom pos­tup­ku, ka­že Go­ran Alek­sić iz Fran­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Pro­tiv osam ba­na­ka ko­je te­re­ti za ne­za­ko­ni­to odre­đi­va­nje ka­mat­nih sto­pa, Udru­ga Fra­nak pod- ni­je­la je pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve Dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu RH is­pred ko­jeg je tim po­vo­dom odr­ža­la i kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re. Pri­jav­lje­ne su Er­ste, Hypo, OTP, PBZ, Za­ba, RBA i Split­ska ban­ka te u za­seb­noj pri­ja­vi i Sber­ban­ka ko­ja ima druk­či­ju me­to­do­lo­gi­ju for­mi­ra­nja ka­ma­ta od os­ta­lih. Čla­no­vi udru­ge već vo­de niz sud­skih pos­tu­pa­ka po is­toj os­no­vi pro­tiv ba­na­ka i čla­no­va upra­va ko­ji su bi­li na toj po­zi­ci­ji 1. trav­nja 2014. No­vo im je upo­ri­šte ne­dav­na od­lu­ka Us­tav­nog su­da ko­ji je ban­ka­ma od­bio ocje­nu us­tav­nos­ti član­ka Za­ko­na o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju ko­ji re­gu­li­ra for­mi­ra­nje ka­mat­nih sto­pa. – Uz uvo­đe­nje po­re­za na ak­ti­vu, ove pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve as su u ru­ka­vu dr­ža­vi i u ar­bi­traž­nom pos­tup­ku jer po­ten­ci­jal­ne kaz­ne za ban­ke iz­no­se od 9 do 25 mi­li­jar­di ku­na za naj­ma­nje 100 ti­su­ća kre­di­ta – is­tak­nuo je pred­stav­nik Fran­ka Go­ran Alek­sić i pod­sje­tio da su ban­ke na os­no­vi za­te­če­nih ka­ma­ta bez do­go­vo­ra s duž­ni­ci­ma ugo­vo­ri­le fik­s­ni dio ka­ma­te. Naj­a­vio je i da će kra­jem lip­nja po­kre­nu­ti tri sud­ska pos­tup­ka duž­ni­ka u euri­ma za po­vrat pre­pla­će­nih ka­ma­ta.

Pred­stav­nik Fran­ka Go­ran Alek­sić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.