Pi­ro­teh­ni­čar mo­ti­kom uda­rio u pro­tu­pje­šač­ku mi­nu u Li­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mb)

Ti­je­kom raz­mi­ni­ra­nja Go­le Plje­še­vi­ce u Li­ci ju­čer oko 13 sa­ti lak­še je oz­li­je­đen 49-go­diš­nji pi­ro­teh­ni­čar iz No­ve Gra­di­ške, po­t­vr­di­la nam je glas­no­go­vor­ni­ca PU lič­ko-senj­ske Ma­ja Bro­zi­če­vić. Pi­ro­teh­ni­čar je za­pos­le­nik tvrt­ke Ti­tan, a na­kon stra­da­va­nja li­ječ­nič­ka po­moć mu je pru­že­na u bol­ni­ci u Gos­pi­ću. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, stra­dao je kad je ala­tom (naj­vje­ro­jat­ni­je mo­ti­kom) uda­rio u pro­tu­pje­šač­ku mi­nu ko­ja se ak­ti­vi­ra­la. Još ni­je ut­vr­đe­no ra­di li se pma2 (tzv. pa­šte­ti) ili pma3 (tzv. klac­ka­li­ci). Ka­ko doz­na­je­mo, na­kon ovog stra­da­va­nja pr­vi se put do­go­di­lo da pi­ro­teh­ni­ča­ri iz Hr­vat­skog cen­tra za raz­mi­ni­ra­nje ni­su htje­li – jer im to bra­ni no­vi Za­kon o pro­tu­min­skom dje­lo­va­nju – na­pra­vi­ti si­gur­nos­ni put za po­li­ci­ju ko­ja je na mjes­tu stra­da­va­nja tre­ba­la oba­vi­ti oče­vid, pa su po­li­caj­ci sa­mi kr­či­li pri­laz. Dje­lat­ni­ci pro­tu­eks­plo­zij­skog odje­la po­li­ci­je na­la­ze se me­đu oni­ma ko­ji­ma je ne­dav­no sma­nje­na pla­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.