Pod­nio us­tav­nu tuž­bu jer ne že­li na sud u Osijek

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­mić je na­kon ro­či­šta, na ko­jem se doz­na­lo za us­tav­nu tuž­bu, ka­zao ka­ko ni­je ne­za­do­vo­ljan što je spis de­le­gi­ran na osječ­ki sud Iva­na Ja­ke­lić, Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić – Osje­ćao sam se ugod­no i že­lim ot­klo­ni­ti sva na­ga­đa­nja da sam ne­za­do­vo­ljan jer je spis de­le­gi­ran u Osijek. Do­šao sam u naj­dra­ži mi dio Hr­vat­ske ka­zao je u sri­je­du Zdrav­ko Ma­mić na­kon što je na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku odr­ža­no op­tuž­no vi­je­će na ko­jem se ras­prav­lja­lo o op­tuž­ni­ci ko­jom USKOK nje­ga, bra­ta mu Zo­ra­na, Da­mi­ra Vr­ba­no­vi­ća te po­rez­ni­ka Mi­la­na Per­na­ra te­re­ti za iz­vla­če­nje 100 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma. No usko­ro se po­ka­za­lo da je i ta Ma­mi­će­va iz­ja­va, mo­glo bi se re­ći, dio nje­go­va uobi­ča­je­nog me­dij­skog fol­k­lo­ra s ob­zi­rom na to da su nje­go­vi od­vjet­ni­ci Če­do Pro­da­no­vić i Ja­dran­ka Slo­ko­vić ma­lo pri­je oba­vi­jes­ti­li op­tuž­no vi­je­će da su zbog de­le­ga­ci­je spi­sa iz Osi­je­ka u Zagreb pod­ni­je­li us­tav­nu tuž­bu. Bra­ni­te­lji, na­ime, sma­tra­ju da je od­lu­ka Vr­hov­nog su­da da se Ma­mi­ću i os­ta­li­ma su­di u Osi­je­ku ne­za­ko­ni­ta. Tvr­de da ni­je bi­lo os­no­va za pre­mje­šta­nje pred­me­ta, pa ta­ko ni­ti zbog “po­ten­ci­jal­ne su­bjek­tiv­nos­ti su­da­ca”, a i od­lu­če­no je to, sta­va su, pre­kas­no jer je već bio po­kre­nut pos­tu­pak pred su­dom u Za­gre­bu. Obra­ne sma­tra­ju i da bi se osječ­ki sud tre­bao pro­gla­si­ti mjes­no ne­nad­lež­nim.

Zdrav­ko Ma­mić i nje­go­vi bra­ni­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.