Bo­ro­vo je ne­ka­da ima­lo svo­ju vo­du, ces­te, stru­ju, sve što tre­ba gra­du...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

– Za­bo­rav­lja se ko­li­ka je za­pra­vo bi­la ve­li­či­na tvrt­ke. Bo­ro­vo je ras­po­la­ga­lo s 200.000 če­tvor­nih me­ta­ra za­tvo­re­nih pro­izvod­nih i pos­lov­nih pros­to­ra. Ov­dje se pro­izvo­di­la elek­trič­na i to­plin­ska ener­gi­ja. Sve je bi­lo po­ve­za­no ces­ta­ma, vo­do­vod­nom mre­žom... Sve to bi­lo je po­di­je­lje­no kroz 62 po­du­ze­ća ko­ja su pos­lo­va­la unu­tar Bo­ro­va. To je bi­la in­fras­truk­tu­ra dos­toj­na jed­nog ve­ćeg gra­da – re­kao je ne­ka­daš­nji član upra­ve Bo­ro­va Ivan Hu­ba­lek na znans­tve­no-struč­nom sku­pu ko­ji je u po­vo­du 85. ro­đen­da­na Bo­ro­va or­ga­ni­zi­rao Ins­ti­tut Ivo Pi­lar. Bo­ro­vo je ne­ka­da za­poš­lja­va­lo 24.000 rad­ni­ka, pro­izvo­di­lo 20 mi­li­ju­na pa­ri obu­će i 30.000 to­na pne­uma­ti­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.