Vi­no­gra­de “ko­si” opas­na zlat­na žu­ti­ca

Za bo­lest ne­ma li­je­ka, mo­gu­će je sa­mo suz­bi­ja­nje cvr­ča­ka ko­ji je pre­no­se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Jed­na od naj­des­truk­tiv­ni­jih i naj­štet­ni­jih bo­les­ti vi­no­ve lo­ze u Eu­ro­pi naj­vi­še je za­hva­ti­la Is­tru – vi­še od 70% tr­so­va, naj­vi­še mal­va­zi­je jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Još uvi­jek se lo­me kop­lja oko te­ra­na, no u Is­tri ga usko­ro mo­žda ne­će ni bi­ti. Po­šast zlat­ne žu­ti­ce, poz­na­te i pod na­zi­vom Fla­ves­cen­ce dorée (FD), ko­ja se sma­tra jed­nom od naj­des­truk­tiv­ni­jih i naj­štet­ni­jih bo­les­ti vi­no­ve lo­ze u Eu­ro­pi, u Is­tri je, pre­ma tvrd­nja­ma Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, za­hva­ti­la vi­še od 70% tr­so­va, od Uma­ga, Bu­ja i No­vi­gra­da do Ta­ra, Po­re­ča, Ka­šte­li­ra, Viš­nja­na i Vi­ži­na­de. Po­go­đe­ne su sve sor­te, a naj­vi­še je stra­da­la naj­zas­tup­lje­ni­ja mal­va­zi­ja.

Glad­ni cvr­čak no­si bo­lest

Epi­de­mi­jom su obu­hva­će­ni i vi­no­gra­di Kar­lo­vač­ke, Za­gre­bač­ke, Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ke, Va­ra­ždin­ske, Kra­pin­sko-za­gor­ske, Me­đi­mur­ske i Vu­ko­var­sko sri­jem­ske žu­pa­ni­je, te je oprav­da­na bo­ja­zan struč­nja­ka ka­ko bi, ne suz­bi­je li se na vri­je­me, zlat­na žu­ti­ca mo­gla do­ni­je­ti posljedice kak­ve je Hr­vat­ska svo­je­dob­no pre­tr­pje­la od fi­lok­se­re. Dr. sc. Želj­ko Bu­diš­ćak iz Za­vo­da za za­šti­tu bi­lja Hr­vat­skog cen­tra za po­ljo­pri­vre­du, hra­nu i se­lo objaš­nja­va ka­ko je uz­roč­nik zlat­ne žu­ti­ce fi­to­plaz­ma, jed­nos­ta­nič­ni bak­te­rij­ski or­ga­ni­zam ko­ji ži­vi i raz­m­no­ža­va se u pro­vod­nom sus­ta­vu bi­lja­ka (flo­emu), a za nje­go­vo epi­de­mij­sko ši­re­nje “zas­lu­žan” je ne­ko­li­ko mi­li­me­ta­ra ve­lik ame­rič­ki cvr­čak (Scap­ho­ide­us ti­ta­nus), za­sad je­di­ni poz­na­ti pri­rod­ni vek­tor te bo­les­ti. Si­šu­ći so­ko­ve iz flo­ema vi­no­ve lo­ze, cvr­čak žu­ti­cu pre­no­si na zdra­ve tr­so­ve, a ka­ko ne­ma iz­rav­nih mje­ra za­šti­te ko­ji­ma je mo­gu­će suz­bi­ti ovu opas­nu bo­lest, ko­ja je u nas pr­vi pu­ta uoče­na 2009. u Vi­vo­di­ni, je­di­ni je na­čin is­ko­rje­nji­va­nja bo­les­ti kr­če­nje za­ra­že­nih tr­so­va, čak i či­ta­vih vi­no­gra­da. Pr­ve fi­to­sa­ni­tar­ne mje­re re­sor­no je mi­nis­tar­stvo pro­pi­sa­lo 2013., a 2014. pr­vi su put odre­đe­na i de­mar­ki­ra­na ka­ran­ten­ska po­dru­čja s ci­ljem is­ko­rje­nji­va­nja te bo­les­ti. No alarm je upa­ljen, po­t­vr­đu­je i pro­ši­re­nje lis­te ža­riš­nih po­dru­čja u ovoj go­di­ni, dok se u Is­tri već va­de de­se­ci hek­ta­ra za­ra­že­nih lo­za. Sa­mo u op­ći­ni Br­to­ni­gla vi­še je od 40 za­ra­že­nih hek­ta­ra, od ko­jih je Lu­ci­ano Vi­sin­tin, vlas­nik vi­na­ri­je Ve­ral­da, ko­ja se ne­dav­no okru­ni­la čak če­ti­ri­ma na­gra­da­ma na pres­tiž­nom go­diš­njem ocje­nji­va­nju naj­bo­ljih svjet­skih vi­na De­can­ter u Lon­do­nu (me­đu ko­ji­ma i Pla­ti­num best in show pro­fi­le za te­ran Is­tri­an ber­be 2015.), is­kr­čio 9,7 ha.

Vri­je­me za in­sek­ti­ci­de?

Op­tu­žu­je Sa­vje­to­dav­nu služ­bu da ne ra­di svoj po­sao, a ia­ko je bi­lo zah­tje­va da se zbog žu­ti­ce na po­dru­čju Br­to­ni­gle pro­gla­si i ele­men­tar­na ne­po­go­da, ka­ko bi se iz fon­do­va EU fi­nan­ci­ra­la ob­no­va is­kr­če­nih vi­no­gra­da, op­ći­na je to od­bi­la. Nes­luž­be­no se ču­je ka­ko ne­ki vi­no­gra­da­ri na­mjer­no ig­no­ri­ra­ju pro­blem jer su, kad žu­ti­ca za­hva­ti 20% tr­so­va, duž­ni is­kr­či­ti sve. No ta­ko sa­mo po­gor­ša­va­ju si­tu­aci­ju. Dr. sc. Bu­diš­ćak ka­že ka­ko bi svi ko­ji sum­nja­ju na tu po­šast u svo­jim vi­no­gra­di­ma bez od­go­de tre­ba­li oba­vi­jes­ti­ti fi­to­sa­ni­tar­nu in­s­pek­ci­ju ili Za­vod za za­šti­tu bi­lja jer je bo­lest mo­gu­će toč­no di­jag­nos­ti­ci­ra­ti sa­mo la­bo­ra­to­rij­skom ana­li­zom. S ob­zi­rom na to da obo­lje­lim tr­so­vi­ma ne­ma po­mo­ći, moguća je tek pre­ven­ci­ja bo­les­ti suz­bi­ja­njem ame­rič­kog cvrč­ka in­sek­ti­ci­di­ma u vi­no­gra­di­ma i ra­sad­ni­ci­ma u ko­ji­ma je ut­vr­đe­na nje­go­va na­zoč­nost u ne­ko­li­ko na­vra­ta – pr­vi put na­kon cvat­nje lo­ze, sre­di­nom lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.