Na­re­đe­no kr­če­nje 50.090 za­ra­že­nih čo­ko­ta vi­no­ve lo­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de ko­je je po­ja­ča­lo nad­zor i ana­li­ze bo­les­ti ka­žu ka­ko je sta­nje u vi­no­gra­di­ma sa zlat­nom žu­ti­com za­bri­nja­va­ju­će od Is­tre do Ilo­ka. Od ruj­na 2015. do svib­nja 2016. fi­to­sa­ni­tar­ni in­s­pek­to­ri iz­da­li su 42 rje­še­nja ko­ji­ma je na­re­đe­no kr­če­nje ukup­no 37 ha vi­no­gra­da, od­nos­no 50.090 čo­ko­ta vi­no­ve lo­ze. Simp­to­mi bo­les­ti vid­lji­vi su na svim or­ga­ni­ma lo­ze (liš­će, mla­di­ce, gro­žđe, čo­kot). Ru­bo­vi liš­ća uvi­ja­ju se pre­ma do­lje, pa list do­bi­va tro­ku­tas­ti iz­gled (kao vrh kop­lja). Lis­na ploj­ka po­žu­ti kod bi­je­lih, a po­cr­ve­ni kod cr­ve­nih so­ra­ta vi­no­ve lo­ze, a di­je­lo­vi lis­ta ne­kro­ti­zi­ra­ju i dro­be se pod ru­kom. Bo­lest se pr­vi put po­ja­vi­la u ju­go­za­pad­noj Fran­cu­skoj 1955., po­tom na Kor­zi­ci, u Ita­li­ji, Špa­njol­skoj, Por­tu­ga­lu, Švi­car­skoj. Za­bi­lje­že­na je i u Sr­bi­ji, Slo­ve­ni­ji i Aus­tri­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.