Ot­kri­ve­na spo­men-plo­ča po­gi­nu­lim Ti­gro­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

U Imri­jev­ci­ma po­kraj Ča­gli­na ot­kri­ve­na je spo­men-plo­ča po­gi­nu­lim hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma Zo­ra­nu Pe­tro­vi­ću i Zden­ku Fr­žu­lje­vi­ću, ko­ji su 1992. kao pri­pad­ni­ci pr­ve gar­dij­ske bri­ga­de Ti­gro­vi stra­da­li na juž­nom bo­ji­štu u obra­ni Du­brov­ni­ka. Spo­me­nik su ot­kri­li nji­ho­vi ro­di­te­lji i mi­nis­tar bra­ni­te­lja To­mo Me­dved. – Otiš­li su iz mir­nog se­la bra­ni­ti do­mo­vi­nu ka­mo god je tre­ba­lo. Ne­ka nam bu­du pu­to­kaz da dr­ža­vu ni­smo do­bi­li slu­čaj­no – re­kao je mi­nis­tar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.