Os­ta­lo ‘pos­tju­gos­la­ven­sko po­dru­čje’, do­dan rat u BiH

Objav­lje­na no­va ina­či­ca, do­ra­đe­nog ku­ri­ku­lu­ma po­vi­jes­ti, no dio struč­nja­ka i da­lje ni­je za­do­vo­ljan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ire­na.kus­tu­ra@ve­cer­nji.net

Tekst je uči­njen jas­ni­jim, ko­ri­šten je jed­nos­tav­ni­ji je­zik, a u os­nov­noj ško­li ujed­na­če­na je sva­ka go­di­na uče­nja po­vi­jes­ti Ire­na Kus­tu­ra Od­go­vo­ri­li smo na sve pri­mjed­be iz­re­če­ne u struč­noj ras­pra­vi, tekst je do­ra­đen i uči­njen jas­ni­jim jer je ko­ri­šten jed­nos­tav­ni­ji je­zik, objaš­njen je kon­cept i pris­tup, a pre­obli­ko­va­ni su i is­ho­di uče­nja, od­nos­no ono što na sva­koj ra­zi­ni i u ko­joj mje­ri uče­nik tre­ba zna­ti.

Sva­ke go­di­ne šest te­ma

Ta­ko nam je čla­ni­ca struč­ne rad­ne sku­pi­ne za ku­ri­ku­lum po­vi­jes­ti Va­le­ri­ja Turk Pre­seč­ki krat­ko objas­ni­la što je pro­mi­je­nje­no na­kon pro­ve­de­ne struč­ne ras­pra­ve u ko­joj je na pred­lo­že­ni do­ku­ment sti­glo osam­de­se­tak pri­mjed­bi. Do­da­la je da je u os­nov­nim ško­la­ma sva­ka go­di­na uče­nja po­vi­jes­ti ujed­na­če­na, od- nos­no da sva­ka ima šest te­ma, što su tra­ži­li sa­mi nas­tav­ni­ci, a do­bi­li su i auto­no­mi­ju da iz­a­be­ru pod­te­mu ko­ju s uče­ni­ci­ma že­le te­me­lji­ti­je obra­di­ti. Pre­po­ru­ka je da se sve te­me gdje je to mo­gu­će obra­de na pri­mje­ri­ma iz na­ci­onal­ne ili lo­kal­ne po­vi­jes­ti. U re­če­ni­cu “Do­mo­vin­ski rat i dru­gi su­ko­bi na pos­tju­gos­la­ven­skom po­dru­čju”, ko­ja je mno­gi­ma bi­la spor­na, do­dan je i “rat u BiH”. Usvo­jen je ta­ko­đer pri­jed­log da omjer svjet­ske i na­ci­onal­ne po­vi­jes­ti bu­de 50:50. No, do­ku­men­tom ni da­lje ni­su za­do­volj­ni mno­gi, me­đu nji­ma ni prof. dr. Mla­den An­čić i izvan­red­ni prof. dr. An­te Bra­lić s Od­sje­ka za po- vi­jest Sve­uči­li­šta u Za­dru. – No­vom do­ku­men­tu pro­mi­je­njen je iz­gled, a ne sa­dr­žaj. Sve je os­ta­lo is­to, a po­či­va na jed­nos­tav­noj za­mis­li – stal­no po­nav­lja­ti jed­no te is­to, po mo­guć­nos­ti sva­ki put glas­ni­je, dok se ko­nač­no dru­ga stra­na ne umo­ri i odus­ta­ne od dalj­nje ras­pra­ve i ar­gu­me­na­ta – sla­žu se An­čić i Bra­lić.

Naj­ve­ća no­vost - ta­bli­ce

Upo­zo­ra­va­ju da se od uče­ni­ka šes­tih raz­re­da tra­ži ono što tre­ba­ju zna­ti stu­den­ti za od­lič­nu ocje­nu. Za­mje­ra­ju ta­ko­đer što u di­je­lu ku­ri­ku­lu­ma za sred­nju ško­lu opet ne­ma na­ci­onal­ne po­vi­jes­ti. Slič­no ka­že i rav­na­te­lji­ca Ins­ti­tu­ta za po­vi­jest dr. Jas­na Tur­kalj. – Pr­vi mi je do­jam da je ri­ječ sa­mo o koz­me­tič­kim pro­mje­na­ma, a su­šti­na je os­ta­la is­ta. Me­to­dič­kih za­hva­ta ne­ma, sve je go­to­vo os­ta­lo is­to. Ne­ma po­ve­za­nos­ti s dru­gim pred­me­ti­ma ni me­đu­pred­met­nim te­ma­ma. Naj­ve­ća no­vost ko­ju sam pri­mi­je­ti­la su ta­be­le. Do­jam je da ni­je pu­no na­prav­lje­no – za­klju­ču­je dr. Tur­kalj.

Prof. dr. Mla­den An­čić No­vom do­ku­men­tu pro­mi­je­njen je iz­gled, a ne sa­dr­žaj. Sve je os­ta­lo is­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.