U grad­skoj bla­gaj­ni ru­pa od 13 mi­li­jar­di eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pro­mje­ne u uprav­lja­nju Ri­mom po­če­le su se na­zi­ra­ti tek do­la­skom po­vje­re­ni­ka Tron­ce, ali ve­ći­na Rim­lja­na dr­ži ka­ko no­vi gra­do­na­čel­nik ne­će nas­ta­vi­ti ra­di­ti kao pri­sil­ni upra­vi­telj. Osim to­ga, grad ima ru­pu u bi­lan­ci od 13 mi­li­jar­di eura ko­ju će Rim­lja­ni mo­ra­ti kr­pa­ti do 2050. go­di­ne. Uoči ovih iz­bo­ra go­vo­ri­lo se da ni­jed­na stran­ka ne že­li po­bi­je­di­ti u Ri­mu jer su pro­ble­mi to­li­ki da su te­ško rje­ši­vi. Po­bjed­ni­ca pr­vog kru­ga iz­bo­ra za gra­do­na­čel­ni­cu Vir­gi­nia Rag­gi bi­la je od­vjet­ni­ca u od­vjet­nič­kom ure­du Ce­sa­rea Pre­vi­ti­ja, biv­šeg mi­nis­tra u Ber­lus­co­ni­je­voj vla­di ko­ji je bio i nje­gov od­vjet­nik, a ko­ji je osu­đen za ko­rup­ci­ju, no to je pre­šu­tje­la u kam­pa­nji. Ka­da se doz­na­lo da je bi­la Pre­vi­ti­ji­na od­vjet­ni­ca, bi­ra­či­ma Po­kre­ta pet zvi­jez­da ni­je se svi­dje­la ta či­nje­ni­ca, kao ni to da je sve htje­la za­ta­ška­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.