Zbog Sa­va­ma­le Vu­čić žr­tvu­je pr­vog čo­vje­ka Be­ogra­da Si­ni­šu Ma­log

Ia­ko se is­pr­va sma­tra­lo da su je­dan dio po­vi­jes­ne če­t­vr­ti Be­ogra­da no­ću sru­ši­li nez­nan­ci u fan­tom­ka­ma, is­ti­na bi mo­gla bi­ti dru­ga­či­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net

Mje­sec i pol na­kon što su ne­poz­na­ti lju­di u fan­tom­ka­ma ba­ge­ri­ma u no­ći iz­me­đu 24. i 25. trav­nja sru­ši­li dio po­vi­jes­ne be­ograd­ske če­t­vr­ti Sa­va­ma­la, gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da Siniša Ma­li je pred os­tav­kom. Ia­ko je on dan na­kon što su sa zem­ljom strav­nje­ni objek­ti na ot­pri­li­ke ti­su­ću če­tvor­nih me­ta­ra ka­zao da grad­ske vlas­ti ne­ma­ju ni­šta s tim ru­še­njem i ka­ko ne zna tko su lju­di u fan­tom­ka­ma, man­da­tar za sas­tav­lja­nje no­ve sr­bi­jan­ske vla­de Alek­san­dar Vu­čić pre­kju­čer je obja­vio ka­ko iza ovog ne­za­ko­ni­tog ru­še­nja sto­ji vrh grad­ske vlas­ti i ka­ko svi oni ko­ji su za to od­go­vor­ni, a oso­bi­to oni duž­nos­ni­ci ko­ji su iz­a­bra­ni na iz­rav­nim iz­bo­ri­ma mo­ra­ju pod­ni­je­ti os­tav­ku. No Vu­čić je do­dao i ka­ko je pot­pu­no si­gu­ran da na­mje­ra onih ko­ji su to uči­ni­li si­gur­no ni­je bi­la lo­ša ili po­ve­za­na s kri­mi­na­lom. Ju­čer je o ovoj afe­ri pro­go­vo­rio i pred­sjed­nik To­mis­lav Ni­ko­lić ko­ji se pri­dru­žio Vu­či­ću i na­gla­sio da tre­ba do­ći i do smje­na u dr­žav­nim or­ga­ni­ma ako se ut­vr­di da su i oni su­dje­lo­va­li u ovoj ne­za­ko­ni­toj ra­bo­ti. Do­dao je ka­ko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo tre­ba otvo­ri­ti is­tra­gu pro­tiv svih ko­ji su u ovo­me su­dje­lo­va­li. Siniša Ma­li član je Vu­či­će­vih na­pred­nja­ka.

Siniša Ma­li Vu­či­ću je on naj­bo­lji gra­do­na­čel­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.