Ru­si pro­izve­li svoj pr­vi put­nič­ki zra­ko­plov

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Ru­si­ja je pred­sta­vi­la svoj no­vi put­nič­ki zra­ko­plov ko­jim bi, na­da­ju se u Mo­sk­vi, mo­gla pre­uze­ti ve­li­ki dio svjet­skog zra­ko­plov­nog tr­ži­šta ko­je da­nas dr­že Air­bus i Bo­eing. Le­tje­li­ca MC-21 ko­ju pro­izvo­di kor­po­ra­ci­ja Ir­kut ima ka­pa­ci­tet pri­je­vo­za od 160 do 211 put­ni­ka, ovis­no o kon­fi­gu­ra­ci­ji, a na­či­nje­na je od kom­po­zit­nih ma­te­ri­ja­la te je znat­no lak­ša, a ti­me i ener­get­ski učin­ko­vi­ti­ja od svo­jih kon­ku­re­na­ta. Po ki­lo­me­tru, tvr­de pro­izvo­đa­či, MC-21 tro­ši oko 15 pos­to ma­nje go­ri­va od slič­nih zra­ko­plo­va dru­gih pro­izvo­đa­ča. Do­let zra­ko­plo­va je do 6400 ki­lo­me­ta­ra i ula­zi u seg­ment avi­ona na­či­nje­nih za sred­nje du­gač­ke le­to­ve. To je ujed­no i naj­tra­že­ni­ja vr­sta le­tje­li­ca na svjet­skom tr­ži­štu pa će MC-21 bi­ti po­nu­đen ci­je­lom ni­zu zra­ko­plov­nih kom­pa­ni­ja di­ljem svi­je­ta. Ko­li­ko je ovaj pro­jekt bi­tan Ru­si­ji, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da je na sve­ča­nom pred­stav­lja­nju avi­ona odr­ža­nom u Si­bi­ru bio i pre­mi­jer Dmi­trij Me­dve­dev. Zra­ko­plov se još na­la­zi u tes­t­noj fa­zi, a pr­vi pri­mjer­ci bit će is­po­ru­če­ni po­čet­kom 2018.

Le­tje­li­ca MC-21 pro­izve­de­na je od kom­po­zit­nih ma­te­ri­ja­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.