Sa­ska mi­je­nja škol­ski pro­gram zbog neo­na­cis­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Nje­mač­ka po­kra­ji­na Sa­ska mi­je­nja škol­ski pro­gram zbog neo­na­cis­ta. U ovoj sa­vez­noj dr­ža­vi s naj­vi­še na­pa­da na mi­gran­te po­vi­jest će pos­ta­ti obve­zan pred­met u 10. raz­re­du (sa­da je iz­bor­ni). Na­gla­sak će bi­ti na to­ta­li­ta­riz­mi­ma 20. sto­lje­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.