Pros­lav­lje­no 70 go­di­na kra­lje­ve vla­da­vi­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Taj­land je ju­čer obi­lje­žio 70. ob­ljet­ni­cu vla­da­vi­ne kra­lja Bhu­mi­bo­la (88), ko­ji se ni­je po­ja­vio na pros­la­vi. On se već mje­se­ci­ma na­la­zi u bol­ni­ci, što iz­a­zi­va ve­li­ku za­bri­nu­tost jer mno­gi kra­lja vi­de kao je­di­nog ko­ji mo­že uje­di­ni­ti ra­zje­di­nje­nu zem­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.