Is­lam­ska dr­ža­va gu­bi bit­ke na svim fron­ta­ma

Na­kon dvi­je go­di­ne stek­li se uvje­ti za pot­pu­ni po­raz ISIL-a

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - vanj­ska@ve­cer­nji.net Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Na­kon te­ških gu­bi­ta­ka u Si­ri­ji i Ira­ku, te­ro­ris­ti se po­vuk­li u Li­bi­ju. No po­s­ljed­njih da­na i u toj zem­lji do­živ­lja­va­ju po­raz za po­ra­zom

Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va pre­tr­pje­la je ve­li­ke gu­bi­te na svim fron­ta­ma u Si­ri­ji, Ira­ku i u Li­bi­ji, či­me je stvo­ren naj­ve­ći pri­ti­sak na ovu te­ro­ris­tič­ku sku­pi­nu ot­kad je pri­je dvi­je go­di­ne pro­gla­si­la ka­li­fat. Ana­li­ti­ča­ri su uvje­re­ni ka­ko vi­še ne­ma za­pre­ka za pot­pu­nu po­bje­du nad tom te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom. Ia­ko je ISIL na­kon gu­bi­ta­ka te­ri­to­ri­ja u Si­ri­ji i Ira­ku uto­či­šte na­šao u Li­bi­ji, nji­hov mir ni­je du­go tra­jao. Na­ime, sna­ge lo­jal­ne me­đu­na­rod­no priz­na­toj li­bij­skoj vla­di na­ci­onal­nog je­dins­tva, na­kon žes­to­kih bor­bi, po­tis­nu­le su bor­ce ISIL-a i doš­le do pred­gra­đa glav­nog upo­ri­šta Is­lam­ske dr­ža­ve u toj sje­ver­no­afrič­koj zem­lji, do Sir­ta, što je bor­ce ISIL-a na­tje­ra­lo da se po­vu­ku u grad ko­ji se na­la­zi na li­bij­skoj oba­li Sre­do­zem­nog mo­ra, ta­ko da su sa­da za­pra­vo u klop­ci.

Čam­ci­ma pre­ma Ita­li­ji

Prov­la­di­ne je­di­ni­ce us­pje­le su os­lo­bo­di­ti ci­vil­ni i voj­ni aero­drom u Sir­tu kao i po­dru­čja za­pad­no i ju­go­za­pad­no od gra­da. S ob­zi­rom na to da se dži­ha­dis­ti na­la­ze u okru­že­nju u Sir­tu, je­di­ni mo­gu­ći iz­laz sa­da im je Sre­do­zem­no mo­re. U stra­hu da ne kre­nu bje­ža­ti gu­me­nim čam­ci­ma pre­ma Ita­li­ji, gdje bi mo­gli kre­nu­ti u osvet­nič­ki po­hod zbog po­ra­za u Sir­tu, rat­ni bro­do­vi li­bij­ske voj­ske, ali i ta­li-

Is­la­mis­ti su u Li­bi­ji stje­ra­ni u klop­ki iz ko­je im je Sre­do­zem­no mo­re je­di­ni iz­laz Oko 150 stra­nih dži­ha­dis­ta za­tra­ži­lo je po­moć od vla­da ze­ma­lja iz ko­jih po­tje­ču

jan­ske, nad­gle­da­ju oba­lu ka­ko bi spri­je­či­li bor­ce Is­lam­ske dr­ža­ve da po­bjeg­nu mor­skim pu­tem i do­mog­nu se ta­li­jan­ske oba­le. U me­đu­vre­me­nu, kao i u Li­bi­ji, ISIL gu­bi bit­ke, a ti­me i te­ri­to­ri­je u Si­ri­ji. Glas­no­go­vor­nik sa­ve­za u sje­ver­noj Si­ri­ji ko­ji po­dr­ža­va SAD re­kao je ka­ko su sprem­ni na osva­ja­nje gra­da Man­bi­ja, tje­dan da­na na­kon što je za­po­čeo na­pad ko­je­mu je cilj od­sje­ći po­s­ljed­nji dio tur­ske gra­ni­ce pod kon­tro­lom Is­lam­ske dr­ža­ve. Zbog to­ga su se bor­ci ISIL-a pot­pu­no po­vuk­li iz oko­li­ce Ale­pa i sti­gli u obra­nu Man­bi­ja, gra­da ko­ji je od iz­u­zet­ne stra­te­ške važ­nos­ti jer je tre­nu­tač­no je­di­na po­vez­ni­ca iz­me­đu Ra­ke, Der Zo­ra i tur­ske gra­ni­ce. Is­to­dob­no, Assa­do­va voj­ska, pot­po­mog­nu­ta ru­skim zrač­nim na­pa­di­ma, ta­ko­đer je po­kre­nu­la ofen­zi­vu pro­tiv Is­lam­ske dr­ža­ve, te na­pre­du­je pre­ma ju­gu ste­žu­ći na taj na­čin obruč oko glav­nog gra­da ka­li­fa­ta Ra­ke. ISIL tr­pi po­ra­ze i u Ira­ku. Na dru­goj stra­ni sa­mo­pro­zva­nog ka­li­fa­ta, 750 ki­lo­me­ta­ra ni­zvod­no Eu­fra­ta, voj­ska irač­ke vla­de uš­la je u nas­ta­nje­ni dio Fal­lu­je, dru­gog naj­ve­ćeg gra­da u Ira­ku pod kon­tro­lom Is­lam­ske dr­ža­ve, naj­bli­žeg Bag­da­du.

Dži­ha­dis­ti tra­že po­moć

Zbog gu­bi­ta­ka na svim fron­ta­ma zav­la­da­la je pa­ni­ka u re­do­vi­ma bo­ra­ca ISIL-a. Pre­ma vi­so­kim iz­vo­ri­ma u tur­skoj oba­vje­štaj­noj služ­bi, vi­še od 150 dži­ha­dis­ta iz šest europ­skih ze­ma­lja tra­že po­moć vla­da ze­ma­lja iz ko­jih do­la­ze da ih spa­se i po­mog­nu im se vra­ti­te u svo­je zem­lje. Pred­stav­ni­ci oba­vje­štaj­nih služ­bi europ­skih ze­ma­lja sas­ta­li su se u Tur­skoj s ne­ko­li­ko pri­pad­ni­ka ISIL-a ko­ji su po­bje­gli iz Ra­ke tra­že­ći po­moć za iz­vla­če­nje iz­bje­glih dži­ha­dis­ta. U me­đu­vre­me­nu, UN upo­zo­ra­va na ri­zik od mo­gu­ćih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da di­ljem svi­je­ta, po­put onih u Pa­ri­zu i Bruxel­le­su, u znak od­maz­de zbog gu­bi­ta­ka na svim fron­ta­ma.

U Si­ri­ji, Li­bi­ji i Ira­ku vo­de se od­lu­ču­ju­će bit­ke pro­tiv Is­lam­ske dr­ža­ve. Ana­li­ti­ča­ri tvr­de ka­ko je do­šao tre­nu­tak da se ka­li­fat do­kraj­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.