Na­kon po­ko­lja ogra­ni­či­li kre­ta­nje Pa­les­tin­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Iz­ra­el je u če­t­vr­tak naj­a­vio po­oš­tra­va­nje mje­ra, ogra­ni­čiv­ši Pa­les­tin­ci­ma slo­bo­du kre­ta­nja za ra­ma­zan, dan na­kon te­ro­ris­tič­kog na­pa­da u Tel Avi­vu u ko­je­mu su ubi­je­ne če­ti­ri oso­be, što je bio naj­kr­va­vi­ji na­pad u zem­lji una­trag vi­še mje­se­ci. Dvo­ji­ca Pa­les­tin­ca od dva­de­se­tak go­di­na u sri­je­du su iz­a­zva­la užas u Tel Avi­vu otvo­riv­ši va­tru na gos­te za sto­lo­vi­ma res­to­ra­na i ba­ro­va u pro­met­noj če­t­vr­ti. Ubi­je­no je če­tve­ro Iz­ra­ela­ca, pe­te­ro ih je ra­nje­no, a na­pa­da­či su uhi­će­ni, od ko­jih je­dan na­kon što je ra­njen me­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.