Do­bar ma­te­ma­ti­čar mo­že eko­no­mi­ju na­uči­ti za po­la go­di­ne

U fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji, ko­jom su do­ne­dav­no vla­da­li eko­no­mis­ti, ras­te in­te­res za za­poš­lja­va­nje ma­te­ma­ti­ča­ra, is­tak­nu­to je na PMF-u

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ana Bla­ško­vić ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Ko­ja je ve­za bri­šku­le i vi­si­ne bu­du­ćih mi­ro­vi­na? Ia­ko se či­ni da je od­go­vor – pu­ka sre­ća, dal­ma­tin­skoj kar­ta­škoj igri i umi­rov­lje­nič­kim da­ni­ma za­jed­nič­ka je – ma­te­ma­ti­ka. Dvo­je stu­de­na­ta 4. go­di­ne PMF-a, Mir­ja­na Ju­kić-Bra­čulj i Ivan La­ko­vić, svo­jim su mo­de­lom po­ka­za­li da će u nad­me­ta­nju ko­pa, ba­što­na, špa­da i di­na­ra ra­ču­na­lo u 80 pos­to slu­ča­je­va po­bi­je­di­ti čo­vje­ka. Za to su do­bi­li pr­vu na­gra­du me­đu stu­dent­skim ra­do­vi­ma iz pri­mi­je­nje­ne ma­te­ma­ti­ke. Bez ma­te­ma­ti­ča­ra ne­za­mis­li­va je mo­der­na fi­nan­cij­ska in­dus­tri­ja (ban­ke, osi­gu­ra­va­te­lje i mi­ro­vin­ske fon­do­ve). O važ­nos­ti ma­te­ma­ti­ke i pri­mje­ni ste­če­nih zna­nja s fa­kul­te­ta u pos­lu raz­go­va­ra­lo se na okru­glom sto­lu Ma­te­ma­ti­ka u uprav­lja­nju imo­vi­nom fon­do­va u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog ma­te­ma­tič­kog druš­tva i Udru­ge mi­ro­vin­skih fon­do­va (UMFO). Dok su još pri­je pet go­di­na fi­nan­cij­skom in- dus­tri­jom do­mi­ni­ra­li eko­no­mis­ti, da­nas su “vla­da­ri” ma­te­ma­ti­ča­ri. U Ra­if­fe­ise­no­vu mi­ro­vin­skom osi­gu­ra­va­ju­ćem druš­tvu od de­vet za­pos­le­nih tak­vih je tro­je. – To do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko je važ­na ma­te­ma­ti­ka u ovom pos­lu – ka­že čel­ni­ca tvrt­ke Bi­ser­ka Ža­lac, prav­ni­ca po stru­ci, is­ti­ču­ći da ko­le­ge ma­te­ma­ti­ča­ri nje­zi­ne ri­je­či pre­obli­ku­ju u for­mu­le. Do­ma­ći ma­te­ma­ti­ča­ri iz­nim­no su ci­je­nje­ni u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji i iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske. – Kva­li­te­ta obra­zo­va­nja je ne­upit­na, no sve ovi­si o in­te­re­si­ma po­je­din­ca, na­gi­nje li vi­še ma­te­ma­ti­ci ili eko­no­mi­ji – ka­že Ivan Au­gus­tin iz Er­ste Pla­vog mi­ro­vin­skog fon­da. Prak­sa je po­ka­za­la da ma­te­ma­ti­ča­ri­ma tre­ba od po­la go­di­ne pa na­vi­še da na­uče eko­no­mi­ju, a eko­no­mis­ta za obr­nu­ti pro­ces tre­ba i pet go­di­na. – In­te­res za stu­den­te fi­nan­cij­skog smje­ra ja­ko ras­te. Proš­lu go­di­nu ni­smo ni za­vr­ši­li, a već je po­la stu­de­na­ta ‘za­ka­pa­re­no’ iz in­dus­tri­je – po­t­vr­dio je Dar­ko Br­bo­ro­vić, pred­sjed­nik upra­ve OTP Inves­ta i vanj­ski pre­da­vač na PMF-u.

Već je po­la stu­de­na­ta fi­nan­cij­sko­ga smje­ra “za­ka­pa­re­no” iz eko­nom­skog sek­to­ra

Bo­jan Ba­srak i Ivan Au­gus­tin iz mi­ro­vin­skih fon­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.