DOMOLJUBLJE: TKO TO KRADE BU­DUĆ­NOST HR­VAT­SKE?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Jo­sip Ju­ra­to­vić

Dok u Hr­vat­skoj ovih da­na tra­je ve­li­ka bit­ka tko će os­ta­ti u po­li­tič­koj ku­ći slav­nih, Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska na eko­nom­skim ska­la­ma tr­pi ve­li­ke gu­bit­ke. Od os­ni­va­nja RH ne pam­ti se ovak­va gar­ni­tu­ra po­li­ti­ča­ra ko­joj je je­di­ni us­pjeh da u svo­jih 100 da­na ra­da oku­pi 50.000 pro­s­vjed­ni­ka di­ljem ci­je­le Hr­vat­ske. Sad do­la­ze na na­pla­tu svi oni des­ni­čar­ski mar­še­vi, te­atral­no svo­ja­ta­nje do­mo­ljub­lja onih ko­ji su cr­k­vu pro­naš­li de­ve­de­se­tih, ko­ji­ma je je­di­no bio cilj po­li­tič­ko uh­ljeb­lji­va­nje, bez ide­je, na­ci­onal­nog gos­po­dar­skog pla­na, ali za­to sprem­ni na sve, pa i na po­ku­šaj iz­mje­ne proš­los­ti, osi­ro­ma­šu­ju­ći sa­daš­njost, oni ko­ji po­ku­ša­va­ju ukras­ti i bu­duć­nost no­vih na­ra­šta­ja. Kri­za vlas­ti u ko­joj pre­mi­jer nes­ta­ne sa sjed­ni­ce Vla­de, po­tom ra­di pre­si­ce u ko­ji­ma po­ru­ču­je svo­jim za­mje­ni­ci­ma da od­stu­pe bez mo­guć­nos­ti da no­vi­na­ri pos­ta­ve bi­lo ko­je pi­ta­nje, svo­je­vr­s­ni je dr­žav­ni eks­pe­ri­ment, do­sad ne­za­bi­lje­žen. Bi­ti slo­bo­dan zna­či zna­ti is­ti­nu, ali ne do­pus­ti­ti no­vi­na­ri­ma da pos­ta­ve pi­ta­nja ra­di in­for­mi­ra­nja na­ci­je do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko se du­bo­ko za­ora­lo u kri­zu, ali i da je kraj ovom ka­osu bli­zu. Skan­dal go­le­mih raz­mje­ra, ko­ji tre­nu­tač­no po­tre­sa hr­vat­sku po­li­tič­ku sce­nu, tra­ži br­za rje­še­nja i sva­ka se­kun­da ote­za­nja ra­di ogrom­nu šte­tu, ne sa­mo HDZ-u ne­go i ci­je­loj dr­ža­vi. Zar sa­vjest ne mo­že nad­ja­ča­ti že­lju za po­zi­ci­jom? I iz ovog je pri­mje­ra vid­lji­vo ko­li­ko je ko­me važ­na po­zi­ci­ja, a ko­me stva­ra­nje po­li­tič­ke pa­ra­dig­me u ko­joj se vi­še ne­će to­le­ri­ra­ti afe­re po­put Kon­zul­tan­ti­ce. Na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni već smo ne­bro­je­no pu­ta svje­do­ci da je od do­mo­ljub­lja do iz­da­je tek ma­li ko­rak. Hr­vat­ska se vo­li ra­dom, po­šte­njem, zna­njem, bor­bom pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je kons­truk­tiv­nom kri­ti­kom jer nam je sta­lo da bu­de bo­lje, jer zna­mo da mo­že bo­lje. I on­da se ču­di­mo što hr­vat­ska mla­dost pu­ni auto­bu­se i od­la­zi gra­di­ti tu­đa druš­tva u ko­ji­ma ne­će bi­ti skup­lji kva­drat koš­nje tra­ve od kva­dra­ta raz­mi­ni­ra­nja... Mla­dost bje­ži zbog glad­ne Sla­vo­ni­je, zbog des­ni­čar­skih mar­še­va na 21. sto­lje­će dok u is­to vri­je­me nit­ko ne pro­s­vje­du­je pro­tiv pljač­ke ni­ti pi­ta gdje su nes­ta­le fir­me i nov­ci dr­žav­nih bla­gaj­ni, zbog fa­šiz­ma i ko­mu­niz­ma, po­glav­ni­ka i štra­ca, ne­po­tiz­ma i kli­jen­te­liz­ma, zbog mi­ni­mal­ca rad­ni­ce na ki­osku i ma­lih mi­ro­vi­na, zbog po­li­ti­ča­ra s mar­gi­na či­je će iz­ja­ve os­ta­ti sa­mo za­bi­lje­že­ne u an­to­lo­gi­ji po­li­tič­kih glu­pos­ti ko­ji je­dva da ima­ju ne­što vi­še od 1000 bi­rač­kih gla­so­va, a ure­đi­va­li bi druš­tvo po svo­jim mje­ri­li­ma. Po­roz­no sta­nje druš­tva, u ko­jem se kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja oprav­da­va­ju do­mo­ljub­ljem sa­mo za­to jer pri­pa­da sa­mo­do­pad­nim upit­nim do­mo­lju­bi­ma ne sa­mo da osi­ro­ma­šu­je ne­go i krade bu­duć­nost hr­vat­skom druš­tvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.