Kad mr­tvi za­pje­va­ju

Ru­še­njem zad­njih mos­to­va pre­ma Mos­tu Ka­ra­mar­ko svjes­no pre­pu­šta vlast SDP-u, a se­be po­li­tič­ki de­fi­ni­tiv­no po­ka­pa. Pi­ta­nje je sa­mo ho­će li pre­vrat u HDZ-u nas­tu­pi­ti br­zo, či­me bi se even­tu­al­no oču­va­la ova Vla­da i spri­je­či­li pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri, ili će Ka­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ni­no Ras­pu­dić

Ka­ra­mar­ko je us­tva­ri po­li­tič­ki po­čeo umi­ra­ti na­kon što ni­je os­tva­rio oče­ki­va­ni us­pjeh na iz­bo­ri­ma, a on­da ga je u ži­vot vra­tio Most. Toč­ni­je – pri­klju­čio ga na apa­ra­te. Do­bio je dio vlas­ti, ali ne i ono što mu je oči­to bi­lo naj­važ­ni­je jer mos­tov­ci su čvr­sto in­zis­ti­ra­li na MUP-u i SOA-i

Kad bi­smo da­lje raz­ra­đi­va­li me­ta­fo­ru “po­li­tič­kog mr­tva­ca” ko­ja se zad­njih da­na čes­to ve­že uz To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, na­met­nuo bi se či­tav niz do­dat­nih pi­ta­nja. Je li do­tič­ni do­is­ta “mr­tav”? Ako jest, tko će iz vr­hu­ške nje­go­ve stan­ke us­ta­no­vi­ti “smrt” i ka­ko će ga dos­toj­no “po­ko­pa­ti”? Si­tu­aci­ja u HDZ-u zad­njih da­na pod­sje­ća na at­mo­sfe­ru iz pje­sme sr­p­skog pjes­ni­ka Goj­ka Đo­ge iz zbir­ke Vu­ne­na vre­me­na, zbog ko­je je 1981. knji­žev­nik do­bio dvi­je go­di­ne za­tvo­ra, što je do­kaz da se u to vri­je­me vi­še dr­ža­lo do po­ezi­je. Đo­go pi­še o med­vje­du, su­ro­vom vla­da­ru ko­ji je umro, a nje­go­vi us­tra­še­ni i zbu­nje­ni po­da­ni­ci mu li­žu ša­pe, ne­si­gur­ni je li do­is­ta go­tov. Nit­ko ne smi­je da mu “iz­mje­ri rep” i “ogle­da­lo pred nos pri­ne­se”, u stra­hu da ne oži­vi i ne sko­či na pri­jes­to­lje. Pjes­nik je oči­to alu­di­rao na Jo­si­pa Bro­za, što ga je i sta­ja­lo za­tvo­ra. Ži­vi­mo u čud­nom po­li­tič­kom tre­nut­ku: HDZ- ov­ci već po­ma­lo “mje­re rep” Ka­ra­mar­ku, dok is­to­vre­me­no ra­zja­re­ne gon­ga­ši­ce ne­ma­ju strp­lje­nja sa­če­ka­ti ras­plet, već na­sr­ću na sa­bor­ske zas­tup­ni­ke i di­je­le im “ras­pus­ni­ce”, po­zi­va­ju­ći ih da se od­mah ra­zi­đu i ras­pi­šu no­ve iz­bo­re. Dok gon­ga­ši­ce, ko­ji­ma ra­zum­lji­vo već ide vo­da na us­ta jer slu­te br­zi po­vra­tak na dr­žav­nu si­su, sa­mo što ne poč­nu za uši iz­vla­či­ti HDZ-ov­ce iz Sa­bo­ra, oni se umi­lja­va­ju na sve stra­ne, u fa­moz­noj po­tra­zi za 76 ru­ku. Mi­li­no­vić kao ne­volj­ki iz­as­la­nik stran­ke ta­ko je u sri­je­du u Otvo­re­nom spao na to da se po­li­tič­ki udva­rao An­ki Mrak Ta­ri­taš, od ko­je je od­mah do­bio ko­ša­ri­cu. Ne­vje­ro­jat­no je ko­li­ko pro­sje­čan pri­pad­nik vr­hu­ške HDZ-a mo­že pro­gu­ta­ti za še­fa dok je u sed­lu, a ka­ko ga je br­zo spre­man ga­zi­ti kad pad­ne. Bi­lo je fas­ci­nant­no vi­dje­ti mu­če­nič­ka li­ca mi­nis­ta­ra ko­ji su sta­ja­li na kon­fe­ren­ci­ji iza Ka­ra­mar­ka dok je go­vo­rio o pres­la­gi­va­nju. Svi­ma je ne­jas­no ka­ko to on ima 76 ru­ku za pres­la­gi­va­nje vlas­ti, a ne­ma do­volj­no da spri­je­či iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja. Kad u ko­la kre­nu­la niz­br­do, HNS ih je pr­vi ot­pi­lio, po­tom i HDSSB, a sa­da s bro­da bje­že i ko­ali­cij­ski part­ne­ri. U oča­ju su se ka­ra­mar­k­sis­ti sprem­ni uli­zi­va­ti i Pu­pov­cu, sre­di­li bi mu, ako tre­ba, i gos­to­va­nje u Bu­ji­ci da pri­ča ka­ko je Miroslav Tuđman an­ti­tuđ­ma­nist, ge­ne­ral Glas­no­vić ju­gos­la­ven­či­na, a Ivan Ara­li­ca Mi­la­no­vi­ćev čo­vjek. Iš­li bi, ako je nuž­no, i Sta­zi­ću u bol­ni­cu s na­ran­ča­ma i nu­di­li mu do­ži­vot­no lje­to­va­nje na Bri­ju­ni­ma ne bi li pri­do­bi­li i nje­go­vu ru­ku. Ali od mr­tva­ca svi bje­že… Dis­tan­ci­ra­nje od Ka­ra­mar­ka za­po­čeo je uvi­je­no An­drej Plen­ko­vić na op­ćem sa­bo­ru HDZ-a. U op­ćem su­gla­sju i po­dr­š­ci še­fu i ta­kav is­tup je dje­lo­va­lo šo­kant­no. Na­kon sa­mo de­se­tak da­na si­tu­aci­ja je bit­no dru­ga­či­ja. Ka­ko to da is­ti lju­di ko­ji su Ka­ra­mar­ka ak­la­ma­ci­jom, bez pro­tu­kan­di­da­ta, ju­čer iz­a­bra­li, već su ga su­tra sprem­ni ga­zi­ti? Oči­to za­to što ni­je ni­kad ni imao stvar­ni auto­ri­tet, već sa­mo onaj pri­vid­ni ko­ji je pro­iz­la­zio iz po­zi­ci­je na ko­ju je za­sjeo, is­te one na ko­joj im je odjed­nom i Ja­dran­ka Ko­sor svo­je­dob­no pos­ta­la to­li­ko ka­riz­ma­tič­na da su u sva­koj po­druž­ni­ci ima­li nje­nu sli­ku. O Sa­na­de­ru da ne go­vo­ri­mo. Oči­to je ri­ječ o praz­nom mjes­tu u sis­te­mu ko­jem se ve­ći­na čla­no­va, pre­ma sta­roj lo­gi­ci Ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je, kla­nja bez ob­zi­ra tko bio na nje­mu. Dok si go­re, Bog si, čim zglaj­zaš, mr­tav si i za­obi­la­ze te kao kuž­nog, da ne ka­žem, mr­tvog. Na­kon Plen­ko­vi­ća od Ka­ra­mar­ka se dis­tan­ci­rao Br­kić, za­tim vječ­ni Šeks, pa euro­par­la­men­tar­ci ko­ji­ma je to lak­še ne­go obič­nim HDZ-smrt­ni­ci­ma, jer ima­ju još ne­ko­li­ko go­di­na osi­gu­ra­nu eg­zis­ten­ci­ju. Po­li­tič­ki sa­mo­ubi­lač­ki zah­tjev za Ore­ško­vi­ćev opo­ziv ni­su po­tom pot­pi­sa­li lju­di ko­ji ima­ju te­ži­nu u jav­nos­ti – Tuđman, Kr­sti­če­vić, Glas­no­vić ko­ji je ra­ni­je od­bio dig­nu­ti ru­ku i za la­kr­di­ju od Us­tav­nog su­da. Kad se vi­dje­lo da je pre­lo­mi­lo, po­če­li su se od­me­ta­ti i dru­gi. Po­uz­dan znak da je Ka­ra­mar­ku od­zvo­ni­lo bi­lo je kad mu je okre­nuo le­đa Jan­dro­ko­vić, ko­ji je do sa­da u dis­tan­ci­ra­nju od mr­tva­ca če­kao de­fi­ni­tiv­ni “po­greb”. Mo­gu­će da je ovaj put ma­lo od­stu­pio od sta­rog obi­ča­ja jer ga je ohra­brio mig iz naj­dra­že am­ba­sa­de, s ko­jom je, ka­ko smo vi­dje­li za­hva­lju­ju­ći Wi­ki­le­ka­su, u po­seb­no njež­nim od­no­si­ma. Od­met­ni­ci ko­jih je iz da­na u dan sve vi­še uglav­nom “ape­li­ra­ju na sa­vjest” svo­jih neo­d­luč­nih ko­le­ga. Bu­du­ći da ih ve­ći­na s njom vje­ro­jat­no ne sto­ji naj­bo­lje, uput­ni­je je ape­li­ra­ti na nji­hov zdrav ra­zum i in­te­res. Ako ne pri­si­le Ka­ra­mar­ka na pov­la­če­nje, HDZ gu­bi slje­de­će iz­bo­re i od­la­zi u opor­bu. Bi­ra­ju, dak­le, iz­me­đu oda­nos­ti še­fu i ko­ma­da vlas­ti u ru­ci. Stva­ri se jas­ni­je vi­de u po­čet­ku. Gos­tu­ju­ći u HTV-ovu stu­di­ju u iz­bor­noj no­ći, kad su doš­li pr­vi po­da­ci o ega­lu dvi­je ve­li­ke ko­ali­ci­je i ve­li­kom us­pje­hu Mos­ta, iz­va­lio sam da mi sve ovo mi­ri­še na no­ve iz­bo­re. U slje­de­ćem Es­pre­ssu na­pi­sao sam da je Ka­ra­mar­ko po­greš­nom ka­drov­skom po­li­ti­kom i lo­še vo­đe­nom kam­pa­njom pro­ma­šio zi­cer i da ga mo­že odr­ža­ti u ži­vo­tu sa­mo to da su­dje­lu­je u for­mi­ra­nju vlas­ti. Či­ni­lo se ta­da, po vi­še pa­ra­me­ta­ra, da je re­al­ni­ja vlast SDP-Most, no on­da je doš­lo do čud­nog obra­ta. Ka­ra­mar­ko je us­tva­ri po­li­tič­ki po­čeo umi­ra­ti na­kon što ni­je os­tva­rio oče­ki­va­ni us­pjeh na iz­bo­ri­ma, a on­da ga je u ži­vot vra­tio Most. Toč­ni­je, pri­klju­čio ga na apa­ra­te. Do­bio je dio vlas­ti, ali ne i ono što mu je oči­to bi­lo naj­važ­ni­je jer su mos­tov­ci čvr­sto in­zis­ti­ra­li na MUP-u i SOA-i. Na­kon pu­no na­te­za­nja oko nes­tra­nač­kog pre­mi­je­ra, slo­ži­li su se o ime­nu Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Pro­ble­mi me­đu no­vim part­ne­ri­ma po­če­li su u star­tu, a kraj je do­šao ka­da je Ka­ra­mar­ko kao uvjet dalj­nje su­rad­nje pos­ta­vio odus­ta­ja­nje od ar­bi­tra­že Ina-MOL. Tu ga Most is­klju­ču­je s apa­ra­ta, tj. tra­ži nje­gov od­la­zak iz Vla­de. Ore­ško­vić mu je još u Li­sin­skom pri­je dva tjed­na da­vao pot­po­ru, a on­da se i kod nje­ga, uz sve češ­će spo­mi­nja­nje SOA-e, ne­što pre­lo­mi­lo pa je i on za­tra­žio nje­gov od­la­zak, ali i od­la­zak Bo­že Pe­tro­va. Za­što i Pe­tro­va? Mo­gu­će da se ra­di­lo o do­go­vo­ru da se Ka­ra­mar­ku po­nu­di ko­li­ko-to­li­ko čas­tan iz­laz. No on ne pris­ta­je, pot­pu­no ira­ci­onal­no se ina­ti, pri­ča baj­ke o pres­la­gi­va- nju, nas­to­ji iz­bje­ći gla­so­va­nje o ne­po­vje­re­nju, na kon­cu za­po­či­nje pro­ces opo­zi­va Ore­ško­vi­ća. Od­bi­ja “umri­je­ti” sam, pov­la­či u po­li­tič­ku smrt i ovu Vla­du, de fac­to iz­a­zi­va no­ve iz­bo­re, ia­ko su svi svjes­ni da bi to bi­la, Šek­so­vim ri­je­či­ma, te­ška “ha­va­ri­ja” za HDZ. Jed­nu ha­va­ri­ju im je Ka­ra­mar­ko već na­pra­vio la­ni s onak­vim iz­bor­nim lis­ta­ma na­kon ko­jih su spa­li na to da se uv­la­če Mos­tu, a da­nas Ban­di­ću i Pu­pov­cu. Ru­še­njem zad­njih mos­to­va pre­ma Mos­tu Ka­ra­mar­ko svjes­no pre­pu­šta vlast SDP-u, a se­be po­li­tič­ki de­fi­ni­tiv­no po­ka­pa. Pi­ta­nje je sa­mo ho­će li pre­vrat u HDZ-u nas­tu­pi­ti br­zo, či­me bi se even­tu­al­no oču­va­la ova Vla­da i spri­je­či­li pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri ili će Ka­ra­mar­ko zglaj­za­ti na­kon njih. Auto­ri­tet mu se to­pi iz sa­ta u sat, pa čak i oni ko­ji su ju­čer po nje­go­voj na­red­bi pot­pi­sa­li ko­lek­tiv­no sa­mo­uboj­stvo, da­nas se već okre­ću pro­tiv še­fa. Pre­ma na­rod­noj iz­re­ci – kad dr­vo pad­ne, svi sko­če na nje­ga, čim shva­te da je de­fi­ni­tiv­no umro, na­va­lit će na nje­ga kao gon­ga­ši­ce na Sa­bor. Iz­bo­ri, ako do njih do­đe, si­gur­no će do­ni­je­ti ha­va­ri­ju HDZ-u, ali upit­no je ho­će li SDP, s ve­li­kim pro­ble­mi­ma na te­re­nu od Spli­ta pre­ko Za­gre­ba do Ri­je­ke, i afe­ra ko­je pra­te ne­ke čla­no­ve nji­ho­ve biv­še Vla­de, a ko­je usko­ro mo­gu do­bi­ti i sud­ski epi­log, us­pje­ti do­bi­ti do­volj­nu ve­ći­nu da sa svo­jom ko­ali­ci­jom for­mi­ra sta­bil­nu vlast ili će mo­ra­ti po­nav­lja­ti ovo što smo gle­da­li zad­njih par mje­se­ci, gdje će even­tu­al­no umjes­to Mos­ta ulo­gu sa­dis­ta pre­uze­ti Ži­vi zid. Ho­će li sve ovo na kon­cu do­ves­ti do pro­čiš­će­nja HDZ-a? Ili će se sa­mo do­go­di­ti još jed­na za­mje­na gla­ve, s is­tim ti­je­lom na ko­je se mo­že raz­nim na­či­ni­ma su­tra na­sa­di­ti bi­lo ko­ga, ko­me će svi opet ne­kri­tič­ki plje­ska­ti i za ko­jeg će svi, bez pro­tu­kan­di­da­ta, gla­sa­ti i na­zi­va­ti to vr­hun­cem de­mo­kra­ci­je? Ras­plet će se do­go­di­ti slje­de­ćeg tjed­na – čak i ako bi Ka­ra­mar­ko pri­hva­tio da je “umro”, pa se pot­pu­no po­vu­kao i okre­nuo svom ci­vil­nom ži­vo­tu iz­van po­li­ti­ke, upit­no je pos­to­ji li na­kon sve­ga do­volj­na sa­bor­ska ve­ći­na za op­s­ta­nak Ore­ško­vi­će­ve vla­de. Jed­no je si­gur­no. Ovaj vi­kend po­či­nje Eu­rop­sko no­go­met­no pr­vens­tvo, a Ka­ra­mar­ko je čo­vjek ko­ji mu se u Hr­vat­skoj naj­vi­še ra­du­je jer će ba­rem di­je­lom odvu­ći fo­kus jav­nos­ti s nje­go­ve, po­li­tič­ki već ski­nu­te gla­ve.

Po­uz­dan znak da je Ka­ra­mar­ku od­zvo­ni­lo bio je kad mu je le­đa okre­nuo Jan­dro­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.