Zbog auten­tič­nos­ti sve Sla­von­ce glu­me Sla­von­ci

No­va TV pred­sta­vi­la se­ri­ju Zlat­ni dvo­ri či­ja je rad­nja smje­šte­na u Sla­vo­ni­ju, a gle­dat će­mo je od je­se­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

no­si­ma ple­te ple­ja­da li­ko­va ko­je će utje­lo­vi­ti Eci­ja Oj­da­nić, Mi­lan Štr­ljić, Jan Ke­re­keš, He­le­na Bu­ljan, Mar­ko Tor­ja­nac, Du­ško Va­len­tić, Ro­bert Kur­ba­ša, Di­ja­na Vi­du­šin, Hr­vo­je Ba­ri­šić, Pe­tra Du­gan­džić, Dar­ko Mi­las...

Je­di­ni ‘uljez’ iz Za­gre­ba

– Na­dam se da će se Sla­von­ci­ma se­ri­ja ja­ko svi­dje­ti kao što se Sla­vo­ni­ja svi­đa me­ni. Sla­von­ci me odu­šev­lja­va­ju po svo­jem men­ta­li­te­tu, ljud­skim oso­bi­na­ma, mo­ra­lu, fol­k­lo­ru i, ia­ko sam Dal­ma­ti­nac i na­tu­ra­li­zi­ra­ni Za­grep­ča­nin, ide­ja da sta­vim sve u Sla­vo­ni­ju po­s­lje­di­ca je mo­je lju­ba­vi pre­ma Sla­von­ci­ma ko­je smo do sa­da u te­le­no­ve­la­ma ne­ka­ko za­bo­rav­lja­li – ka­že Bran­ko Ivan­da, a nje­gov biv­ši stu­dent i re­da­telj se­ri­je Dra­žen Žar­ko­vić do­da­je: – Po­ku­šat će­mo ve­ći­nu vanj­skih ka­dro­va sni­mi­ti u pra­voj Sla­vo­ni­ji, a iz pro­duk­cij­skih raz­lo­ga naš­li smo Za­gre­bu naj­bli­žu naj­sla­von­ski­ju lo­ka­ci­ju, a to je već ta­mo iza Ku­ti­ne... Uglav­nom, Sla­von­ci iz eki­pe ko­ji su od­gle­da­li pr­ve snim­lje­ne ka­dro­ve su za­do­volj­ni, a nji­ho­vih pri­go­vo­ra sam se pri­bo­ja­vao. Osim to­ga, svi glum­ci ko­ji u se­ri­ji glu­me Sla­von­ce do­is­ta i je­su

Ve­ći­na ek­s­te­ri­je­ra bit će do­is­ta snim­lje­na u Sla­vo­ni­ji i iza Ku­ti­ne, a sni­mat će se ci­je­lo lje­to

Sla­von­ci. Svi osim Pe­tre Du­gan­džić ko­ja je fe­ti­va Za­grep­čan­ka, ali zvu­či i sla­von­ski­je od ne­kih Sla­vo­na­ca! Lju­bav­na pri­ča dvo­je glav­nih glu­ma­ca Ka­ta­ri­ne i Mat­ka ili Ane i Pe­tra po­seb­no je za­bav­na jer u pri­vat­nom ži­vo­tu to dvo­je glu­ma­ca naj­bo­lji su pri­ja­te­lji.

Si­gu­ran u ku­mi­nim ru­ka­ma

– Ka­ta­ri­na je glu­mač­ka ge­ni­jal­ka, a k to­me je i mo­ja vjen­ča­na ku­ma. Kad sam čuo da mi je part­ne­ri­ca u se­ri­ji, to je bi­lo kao da sam do­bio jac­k­pot! A i mo­ja su­pru­ga je sret­na jer zna da sam u do­brim ru­ka­ma! – smi­je se Mat­ko pa o li­ku Pe­tra ko­jeg glu­mi nas­tav­lja: – Bli­zak mi je ia­ko mu ni­sam dao ni­šta osim fi­zič­kog iz­gle­da. Do­bro, imam i ja ma­lo šar­ma po­put nje­ga, ali ne tru­dim ga se uvi­jek gu­ra­ti u pr­vi plan. Ja sam sra­me­ž­lji­vi­ji tip. Za­to je Ka­ta­ri­na odvaž­na i za se­be i za nje­ga pa o svo­jem li­ku ot­kri­va: – Ja­ko smo slič­ne. Obje smo Sla­von­ke, vo­li­mo ko­nje i ja­še­mo, ja sam hi­pe­rak­tiv­na i ne mo­gu mi­ro­va­ti, a i Ana je ra­diš­na. Mat­ko je iz­vr­stan part­ner, a to što se ja­ko do­bro poz­na­je­mo do­dat­na je bla­go­dat. Sni­ma­nje pu­nom pa­rom po­či­nje usko­ro, a rad­no lje­to eki­pu ne pla­ši jer, ka­žu, pok­lo­pi­lo se sve naj­bo­lje, ne­ma na­pe­tos­ti i gušt im je bi­ti sku­pa.

ANAMARIJA ASANOVIĆ: Ško­lar­ci­ma de­fi­ni­tiv­no tre­ba sek­su­al­ni od­goj. Sva­ka­ko bih me­đu oba­vez­ne pred­me­te uve­la i do­ma­ćins­tvo i svi bi no­si­li uni­for­me

Eci­ja Oj­da­nić glu­mi ma­mu glav­nog li­ka ko­jeg igra Mat­ko Kne­ša­urek

Ro­bert Kur­ba­ša vra­ća se na ma­li ekran u ulo­zi vr­c­ka­vog Ni­ko­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.