Na­je­mi­ti­ra­ni­ja do­ma­ći singl je Va­trin Tan­go

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Gru­pa Va­tra nas­tav­lja ni­za­ti us­pje­he. Hr­vat­ska udru­ga za za­šti­tu autor­skih pra­va obja­vi­la je ka­ko je nji­ho­va pje­sma Tan­go s 14.160 emi­ti­ra­nja na­je­mi­ti­ra­ni­ja do­ma­ća snim­ka u 2015. go­di­ni. Dru­gu go­di­nu za­re­dom Tan­go je naj­e­mi­ti­ra­ni­ji do­ma­ći singl.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.