Ku­po­ni s po­pus­ti­ma Klu­ba Moj Ve­čer­nji na dar svim pret­plat­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Klub pret­plat­ni­ka Moj Ve­čer­nji da­ru­je vam čak 16 ku­po­na s po­pus­ti­ma na pro­izvo­de ko­ji­ma mo­že­te ra­zve­se­li­ti svo­je ško­lar­ce, ali i one ne­što sta­ri­je, za us­pje­šan za­vr­še­tak još jed­ne škol­ske go­di­ne. Na­ši part­ne­ri – Bo­ro­vo, Pa­pa­ge­no to­urs, Bro­ku­la&Ž, Le­ilou by Alex Doj­či­no­vić, Pi­ka­bo­oshop, Ha­ma cen­tar, Toybox, Dje­ca.hr, Phi­lips, Mül­ler, Lje­vak te Po­lik­li­ni­ka Ghe­tal­dus su sa­mo za pret­plat­ni­ke Ve­čer­nja­ka pri­pre­mi­li od­lič­ne po­pus­te. Os­vje­ži­te gar­de­ro­bu no­vim Star­ta­si­ca­ma, di­zaj­ner­skom odje­ćom by Alex Doj­či­no­vić ili udob­nim Bro­ku­la&Ž mu­škim, žen­skim i dje­čjim ma­ji­ca­ma. Za one ne­što za­igra­ni­je pri­pre­mi­li smo čak 50% po­pus­ta na Dron s ugra­đe­nom ka­me­rom za sni­ma­nje što bo­ljih fo­to­gra­fi­ja i vi­deo za­pi­sa te ste­reo slu­ša­li­ce, a ne­što mla­đi mo­gu uži­va­ti u Fro­zen kre­ativ­nom se­tu ili kre­ativ­nim i ku­li­nar­skim ra­di­oni­ca­ma za dje­cu. Za pri­pad­ni­ce njež­ni­jeg spo­la tu je Phi­lips epi­la­tor te su­ši­lo i apa­rat za rav­na­nje ko­se, a ni­smo za­bo­ra­vi­li ni na mu­škar­ce za ko­je smo pri­pre­mi­li po­pust od 25% na Phi­lips apa­rat za ši­ša­nje. U Mül­le­ru is­ko­ris­ti­te po­pust na re­gis­tra­to­re, dr­ve­ne gra­fit­ne olov­ke i bo­ji­ce te škol­ske tor­be i ruk­sa­ke. Uži­vaj­te i obi­telj­ski na pu­to­va­nju u Gar­da­land, pro­či­taj­te za­nim­lji­ve knji­ge ko­je smo sa­mo za vas pri­pre­mi­li te is­ko­ris­ti­te po­put i na pr­vi of­ta­mo­lo­ški pre­gled dje­te­ta, a tu je i po­seb­na po­nu­da za kup­nju sun­ča­nih na­oča­la. Za­is­ta smo mis­li­li na sve što vam tre­ba za još jed­no iz­vr­s­no lje­to sto­ga da­nas u svom pri­mjer­ku Ve­čer­nja­ka po­tra­ži­te ku­po­ne i oda­be­ri­te ne­što baš po svom uku­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.