Te­ni­sa­či­ca zbog do­pin­ga os­ta­je bez 200 mi­li­ju­na ku­na

Svjet­ska te­ni­ska or­ga­ni­za­ci­ja kaz­ni­la je Ša­ra­po­vu s dvi­je go­di­ne ne­igra­nja. Broj­ni spon­zo­ri već su joj ot­ka­za­li ugo­vo­re, ovo je nje­zin krah Pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la je ugo­vor s Ni­ke­om vri­je­dan 80 mi­li­ju­na do­la­ra Te­ni­sa­či­ca se na­da da će joj sus­pen­zi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sa­mir Mil­la sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net ZAGREB

“Vra­ćam se za pet mi­nu­ta”, pi­sa­lo je na ma­ji­ci Ma­ri­je Ša­ra­po­ve ko­ju je no­si­la ne­dav­no na pro­mo­ci­ji no­vih čo­ko­la­di­ca svog bran­da Su­gar­po­va. Te­ni­sa­či­ca ta­da ni­je ni sa­nja­la da će usko­ro mo­ći no­si­ti ma­ji­ce na ko­ji­ma pi­še “vra­ćam se za dvi­je go­di­ne”, s ob­zi­rom na to da joj je Svjet­ska te­ni­ska or­ga­ni­za­ci­ja iz­rek­la kaz­nu od dvi­je go­di­ne ne­igra­nja jer je ot­kri­ve­no da je na lanj­skom Wim­ble­do­nu i ovo­go­diš­njem Aus­tra­li­an Ope­nu ko­ris­ti­la za­bra­nje­ni pre­pa­rat mel­do­ni­um. Ri­ječ je o li­je­ku ko­ji se uzi­ma za sr­ča­ne pro­ble­me i bo­lo­ve u pr­si­ma, a na lis­ti je za­bra­nje­nih sred­sta­va od 1. si­ječ­nja ove go­di­ne. Ša­ra­po­va je oči­gled­no još pri­je tri mje­se­ca an­ga­ži­ra­la ci­je­lu voj­sku PR struč­nja­ka ko­ji su joj sa­vje­to­va­li da priz­na uzi­ma­nje do­pin­ga na­da­ju­ći se ka­ko će ta­ko kaz­na bi­ti ma­nja. No na­kon priz­na­nja ko­la su joj kre­nu­la niz­br­do pa su joj spon­zo­ri po­če­li ot­ka­zi­va­ti unos­ne ugo­vo­re, a os­ta­la je i bez UN-ove ti­tu­le am­ba­sa­do­ri­ce do­bre vo­lje. Ša­ra­po­va će naj­vi­še ža­li­ti zbog pre­ki­da ugo­vo­ra s Ni­ke­om. Još 2010. s njim je pot­pi­sa­la ugo­vor na osam go­di­na vri­je­dan čak 80 mi­li­ju­na do­la­ra. Bio je to naj­skup­lji ugo­vor do­sad za jed­nu spor­ta­ši­cu. Pro­cje­nju­je se da bi na­kon svih ot­ka­zi­va­nja mo­gla os­ta­ti bez čak 200 mi­li­ju­na ku­na. – Na­rav­no da ću se ža­li­ti na ovu ne­pra­ved­nu od­lu­ku – ka­za­la je Ša­ra­po­va u no­vom emo­tiv­nom obra­ća­nju me­di­ji­ma prav­da­ju­ći se da je spor­ni li­jek uzi­ma­la zbog bo­lo­va u ra­me­ni­ma. Te­ni­sa­či­ca ko­ju su go­di­na­ma svr­sta­va­li me­đu naj­ljep­še spor­ta­ši­ce svi­je­ta na­da se da će joj kaz­na bi­ti sma­nje­na i to zbog slu­ča­ja Ma­ri­na Či­li­ća! Na­šem naj­bo­ljem te­ni­sa­ču pri­je tri go­di­ne kaz­na za uzi­ma­nje do­pin­ga sma­nje­na je s de­vet na če­ti­ri mje­se­ca. Zna­mo ka­ko je to za­vr­ši­lo – Či­lić je na­kon po­vrat­ka osvo­jio US Open. Bu­du­ći da joj je 29 go­di­na, Ša­ra­po­va zna i da ova kaz­na mo­že zna­či­ti i nje­zin opro­štaj od pro­fe­si­onal­nog te­ni­sa.

Brend Su­gar­po­va Ma­ri­ja Ša­ra­po­va ne­dav­no je pred­sta­vi­la no­ve čo­ko­la­di­ce svog bren­da Su­gar­po­va. Na­kon priz­na­nja do­pin­ga pa­la im je pro­da­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.