U šes­tom de­set­lje­ću Al­mi­ra Osma­no­vić i Sa­nja Do­le­žal iz­gle­da­ju bo­lje no ikad pri­je

Pje­va­či­ca i biv­ša ba­le­ri­na od­lič­no se pro­vo­de, a kom­pli­men­ti na nji­hov mla­de­nač­ki iz­gled pa­da­ju na sva­kom ko­ra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (lč)

Da ne­kim že­na­ma vri­je­me za­is­ta ide ‘na ru­ku’, do­ka­zu­ju sva­kod­nev­no dvi­je lje­po­ti­ce ko­je su de­be­lo za­ko­ra­či­le u šes­to de­set­lje­će ži­vo­ta. Ne­ka­daš­nja ba­le­ri­na Al­mi­ra Osma­no­vić te vo­di­te­lji­ca i pje­va­či­ca Sa­nja Do­le­žal od­lič­no su se pro­vo­di­le na jed­nom druš­tve­nom do­ga­đa­ju, a kom­pli­men­ti nji­ho­vu mla­de­nač­kom iz­gle­du pa­da­li su sa svih stra­na. Sa­nja Do­le­žal, ot­kad je iz­gu­bi­la ne­ko­li­ko ki­lo­gra­ma vi­ška i po­sve­ti­la se mir­ni­jem ži­vo­tu, u svo­joj 53. go­di­ni iz­gle­da sjaj­no. A ni­šta ma­nje im­pre­siv­no ne odo­li­je­va go­di­na­ma ni 56-go­diš­nja Al­mi- ra Osma­no­vić. U pri­log joj ide i no­va, mla­de­nač­ka fri­zu­ra i bo­ja ko­se. Zna is­kus­na umjet­ni­ca ko­ji je sa­da trend pa je imidž os­vje­ži­la ru­ži­čas­tim to­no­vi­ma. Hra­bri ko­rak za­is­ta je bio is­pra­van – iz­gle­da fe­no­me­nal­no. A i jed­noj i dru­goj lje­po­ti­ci styling je bes­pri­je­ko­ran.

Hra­bra umjet­ni­ca Al­mi­ra zna što je trend pa je ko­su os­vje­ži­la ru­ži­čas­tim pra­me­no­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.