Tu­cak vra­tio Suk­na u re­pre­zen­ta­ci­ju za OI

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (dm)

Ivi­ca Tu­cak, va­ter­pol­ski iz­bor­nik obja­vio je po­pis od 19 igra­ča za OI. Na po­pi­su je i San­dro Suk­no. – Re­pre­zen­ta­ci­ja sa Suk­nom i bez nje­ga ni­je is­ta. On se is­pri­čao – ka­zao je Tu­cak, na­gla­ša­va­ju­ći da se ni Obra­do­vić ni Pa­šk­va­lin ni­su is­pri­ča­li. Na po­pi­su su: Pa­vić, Bi­jač, Mar­ce­lić, Buš­lje, Bu­rić, Mi­la­ko­vić, Bu­lju­ba­šić, Ma­can, Lon­čar, Pav­lo­vić, Kra­pić, Jo­ko­vić, Šet­ka, Pet­ko­vić, Fa­to­vić, Mus­lim, Bu­kić, Suk­no i Vu­ki­če­vić. Hr­vat­ska je na EP-u u elek­tro­nič­kom pi­ka­du, ko­je se igra u Po­re­ču, osvo­ji­la pet me­da­lja. Mu­ška (An­tu­no­vić, Ca­vrić, Kr­č­mar, Le­šić, Lju­bić, Vu­le­tić) i žen­ska (Kr­želj, Le­šić, Le­ti­ca, Ma­gli­ca, Pav­lo­vić, Ta­dić) re­pre­zen­ta­ci­ja pos­ta­li su ekip­ni pr­va­ci Eu­ro­pe. Po­je­di­nač­no, Bo­ris Kr­č­mar je pr­vak Eu­ro­pe u dis­ci­pli­ni kri­ket. U igri mu­ških pa­ro­va zla­to su osvo­ji­li Kr­č­mar i Lju­bić, a bron­cu Ma­ri­ja­no­vić i Res­to­vić.

Or­sat Zov­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.