Fa­tih Te­rim je ču­do­tvo­rac

Sla­ven Bi­lić je naj­po­pu­lar­ni­ji Hr­vat u Tur­skoj. Sjaj­no je vo­dio Beşik­taş, priz­na­jem mu to kao na­vi­jač su­par­nič­kog klu­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - To­mis­lav Da­so­vić

Pri­ja­telj sam sa Stje­pa­nom To­ma­som. Proš­li smo vi­kend s ne­ko­li­ko pri­ja­te­lja ima­li par­ty u po­vo­du Eu­rop­skog pr­vens­tva to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Tur­ski ve­le­pos­la­nik u Za­gre­bu Ah­met Tu­ta (43) u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list go­vo­ri o na­do­la­ze­ćoj utak­mi­ci Eura 2016. Hr­vat­ska – Tur­ska. Ve­le­pos­la­nik Tu­ta, ro­đen u Iz­mi­ru, pri­ja­telj je s biv­šim hr­vat­skim re­pre­zen­ta­tiv­cem Stje­pa­nom To­ma­som i zna da To­mas usko­ro do­bi­va an­ga­žman u nje­go­vu rod­nom gra­du, u klu­bu Gö­zte­peu. – Proš­log vi­ken­da Stje­pan i ja bi­li smo s ne­ko­li­ci­nom pri­ja­te­lja u nje­go­voj ku­ći. Bio je to par­ty u po­vo­du Eura 2016. Već tad po­če­li smo ‘za­gri­ja­va­nje’ za Eu­ro – ka­že Ah­met Tu­ta. Za ko­ji klub u Tur­skoj na­vi­ja­te? – Za Ga­la­ta­sa­ray. Ni­je mi pro­blem to priz­na­ti. Dok sam stu­di­rao u Is­tan­bu­lu, išao sam na nji­ho­ve utak­mi­ce.

Sin će mi tre­ni­ra­ti u Di­na­mu

To­ma­sa poz­na­je­te još od ta­da? – Osob­no ne, ta­da sam ga znao kao igra­ča Ga­la­ta­sa­raya. Kas­ni­je, kad sam bio ge­ne­ral­ni kon­zul u Ka­za­nu, upoz­na­li smo se jer je u Ru­bi­nu igrao s tur­skim igra­čem Gok­h­de­ni­zom Ka­ra­de­ni­zom. Na­kon to­ga iz­gu­bi­li smo kon­takt, sve dok jed­nom zgo­dom ni­je do­šao u na­šu am­ba­sa­du u Za­gre­bu. Od ta­da smo u stal­noj ve­zi. Igra­li ste no­go­met u Za­gre­bu, s ve­te­ra­ni­ma Di­na­ma, pre­ko za­gre­bač­kog pri­ja­te­lja Ha­sa­na Mu­ji­či­ća? – Da, po­čeo sam do­la­zi­ti na nji­ho- ve utak­mi­ce, ali, na ža­lost, oz­li­je­dio sam se, pa sam pri­vre­me­no odus­tao. Upoz­nao sam ta­da Di­na­mo­vu le­gen­du Mar­ka Mli­na­ri­ća. Sja­jan čo­vjek! Moj sin, 12-go­diš­nji Alp, ta­ko­đer će od slje­de­će se­zo­ne po­če­ti tre­ni­ra­ti u Di­na­mu. No­go­me­taš ko­je­mu ste se di­vi­li? – Ghe­or­g­he Ha­gi. U no­go­me­tu je važ­no, ka­da vam su­par­nič­ki igrač pri­la­zi, zna­ti ko­ji vam je slje­de­ći po­tez. A Ha­gi je uvi­jek znao, imao je tu spo­sob­nost. Upoz­na­li ste iz­bor­ni­ka Te­ri­ma? – Ne. Na­mje­ra­vao sam ići na utak­mi­cu Slo­ve­ni­ja – Tur­ska, ali spri­je­či­le su me obve­ze. Ve­li­ki sam na­vi­jač re­pre­zen­ta­ci­je. Je li Te­rim u Tur­skoj do­is­ta po po­pu­lar­nos­ti od­mah do pred­sjed­ni­ka Er­do­ga­na? – Te­rim ni­je po­li­ti­čar, ali je li­der, ima ka­riz­mu, ja­ko je do­bro prim­ljen i omi­ljen me­đu na­vi­ja­či­ma. Sje­ćam se, kad su po­če­le kva­li­fi­ka­ci­je za EP, iz­gu­bi­li smo pu­no bo­do­va i ni­je bi­lo pu­no onih ko­ji su vje­ro­va­li da će­mo se pla­si­ra­ti. Me­đu nji­ma je bio Te­rim. Svo­ju vje­ru pre­nio je na pu­bli­ku, igra­če, sil­no ih mo­ti­vi­rao. Mo­že­mo li re­ći da je Te­rim ču­do­tvo­rac? – Da, mo­že­mo ta­ko re­ći. Naj­poz­na­ti­ji Hr­vat u tur­skom no­go­me­tu? – Sla­ven Bi­lić je naj­po­pu­lar­ni­ji. Sjaj­no je vo­dio Beşik­taş, odra­dio je iz­vr­stan po­sao, priz­na­jem mu to kao na­vi­jač su­par­nič­kog klu­ba. Svi­đa mi se nje­go­va no­go­met­na fi­lo­zo­fi­ja, pris­tup igra­či­ma. Na­dam se da će se jed­no­ga da­na vra­ti­ti kao tre­ner u Tur­sku. U Ga­la­ta­sa­ray? – Da, za­što ne! U kon­tak­tu ste s Bi­li­ćem? - Da, raz­mje­nju­je­mo SMS po­ru­ke, čes­ti­tao sam mu i na ro­đe­nju kće­ri. Bi­lić je od­lič­na po­vez­ni­ca iz­me­đu Tur­ske i Hr­vat­ske. Imam nje­gov po­ziv za utak­mi­cu West Ha­ma i pla­ni­ram ići kad se pru­ži pri­li­ka.

Bit­na je mo­ti­va­ci­ja

Kak­vo je oz­ra­čje u Tur­skoj uoči Eura? – No­go­met je naj­po­pu­lar­ni­ji sport u Tur­skoj i, ka­da igra re­pre­zen­ta­ci­ja, ci­je­la je na­ci­ja uje­di­nje­na. Oso­bi­to sa­da ka­da pro­la­zi­mo te­ško raz­dob­lje zbog te­ro­ris­tič­ko­ga na­pa­da. Lju­di će se i da­lje okup­lja­ti va­ni i gle­da­ti utak­mi­ce, na­vi­ja­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju, bez ob­zi­ra na sve što se do­go­di­lo. Gdje će­te gle­da­ti utak­mi­cu Hr­vat­ska – Tur­ska? – U ne­dje­lju ću bi­ti u Tur­skom kul­tur­nom cen­tru u He­bran­go­voj, gle­dat će­mo utak­mi­cu s na­šim hr­vat­skim pri­ja­te­lji­ma. Stra­hu­je­te li od is­ho­da s ob­zi­rom na sna­gu Hr­va­ta? – O is­ho­du od­lu­ču­je ras­po­lo­že­nje igra­ča, at­mo­sfe­ra, mo­ti­va­ci­ja na dan utak­mi­ce. Re­kao bih da su na­še dvi­je mom­ča­di ot­pri­li­ke is­te kva­li­te­te i oče­ku­jem iz­jed­na­če­nu utak­mi­cu. Pre­su­dit će vez­ni red; s jed­ne stra­ne Mo­drić i Ra­ki­tić, s dru­ge Ar­da Tu­ran.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.