Su­dac igra­ču mo­že da­ti cr­ve­ni i pri­je utak­mi­ce

Na Eu­rop­skom pr­vens­tvu pr­vi će se put pri­mi­je­ni­ti ne­ka no­va pra­vi­la ko­ji­ma će se igra­či, ali i su­ci mo­ra­ti vr­lo br­zo pri­la­go­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ni­jem­ci su pro­mje­ne shva­ti­li vr­lo oz­bilj­no pa su u Fran­cu­sku po­zva­li biv­šeg su­ca Her­ber­ta Fan­de­la da ih de­talj­no objas­ni igra­či­ma

Eks­pe­ri­men­ti s mi­je­nja­njem pra­vi­la no­go­met­ne igre čes­to ne uro­de plo­do­vi­ma ko­je su nji­ho­vi kre­ato­ri za­mis­li­li ka­da su ih do­no­si­li pa se ne­ri­jet­ko do­ga­đa da pro­mje­ne pra­vi­la po­no­vo za­vr­še na dnev­nom re­du ka­ko bi ih se do­dat­no po­bolj­ša­lo ili u po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma vra­ti­lo na sta­ro. Ta­ko su i uoči Eu­rop­skog pr­vens­tva ko­je da­nas po­či­nje na sna­gu stu­pi­la ne­ka no­va pra­vi­la no­go­met­ne igre ko­ja će se pr­vi put pri­mi­je­ni­ti upra­vo na Eu­ru.

Ne­ma tros­tru­ke kaz­ne

Iz šu­me no­vo­do­ne­se­nih pro­pi­sa iz­dvo­ji­li smo ne­ke naj­za­nim­lji­vi­je ko­ji­ma će se igra­či mo­ra­ti vr­lo br­zo pri­la­go­di­ti. Ko­li­ko ne­ke re­pre­zen­ta­ci­je pro­mje­nu pra­vi­la shva­ća­ju oz­bilj­no, do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da su Ni­jem­ci na Eu­ro po­ve­li biv­šeg is­kus­nog in­ter­na­ci­onal­nog su­ca Her­ber­ta Fan­de­la ka­ko bi igra­či­ma objas­nio no­va pra­vi­la. Jed­no od no­vih pra­vi­la jest ono o tros­tru­koj kaz­ni za po­s­ljed­njeg obram­be­nog igra­ča ko­ji na­pra­vi pre­kr­šaj u šes­na­es­ter­cu. Za raz­li­ku od sa­daš­nje kaz­ne – cr­ve­nog kar­to­na, sus­pen­zi­je i je­da­na­es­ter­ca, su­dac po no­vom mo­že pre­ma vlas­ti­toj pro­cje­ni do­di­je­li­ti i žu­ti kar­ton ako sma­tra da pre­kr­šaj ni­je uči­njen na­mjer­no te u tom slu­ča­ju ne­ma sus­pen­zi­je za igra­ča.

Po­moć igra­ču na te­re­nu

No­va pra­vi­la pre­dvi­đa­ju mo­guć­nost pru­ža­nja po­mo­ći oz­li­je­đe­nom igra­ču na sa­mom te­re­nu ako je pro­tiv­nič­ki igrač za pre­kr­šaj kaž­njen kar­to­nom. Kad smo kod kar­to­na, po no­vom pra­vil­ni­ku su­dac sa­da mo­že is­klju­či­ti igra­ča i pri­je po­čet­ka utak­mi­ce, no tre­ner ta­da mo­že u sas­tav sta­vi­ti dru­gog igra­ča.

Pre­dvi­đe­ne su kaz­ne za re­pre­zen­ta­ci­je ko­je ne nas­tu­pe s naj­ja­čom mo­gu­ćom pos­ta­vom

Po­moć se oz­li­je­đe­nom igra­ču sa­da mo­že pru­ži­ti i na sa­mom te­re­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.