Naš na­pa­dač­ki tro­jac je po­naj

Špa­njol­ska, Ita­li­ja, Nje­mač­ka, En­gle­ska, Bel­gi­ja, a on­da i na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja ima­ju pra­vo gle­da­ti pre­ma vr­hu Eu­ro­pe. Da, to zna­či da će­mo pro­ći sku­pi­nu ia­ko je naj­te­ža na Eu­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Ro­bert Ju­na­ci

Ra­ki­tić bi u re­pre­zen­ta­ci­ji mo­gao ima­ti vi­še slo­bo­de, mo­žda mu to bu­de vi­še od­go­va­ra­lo ne­go po­zi­cij­ska igra u Bar­ce­lo­ni – ve­li Cvi­ta ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Naš­li smo se u Mak­si­mi­ru, mjes­tu na ko­jem je Igor Cvi­ta­no­vić tr­pao go­lo­ve kao na tra­ci od pr­vog da­na ka­ko je do­šao iz Osi­je­ka te pos­tao naj­bo­lji stri­je­lac Di­na­ma. Mjes­tu na ko­jem je Cvi­ta­no­vić po­čeo gra­di­ti svo­ju tre­ner­sku ka­ri­je­ru, ra­dio je u svim ka­te­go­ri­ja­ma, a on­da sti­gao u pr­vu mom­čad kao po­moć­nik Zo­ra­nu Ma­mi­ću. No na­kon 2,5 go­di­ne sa Zo­ki­jem doš­lo je do ra­zvo­da. – Ra­ni­je smo se do­go­vo­ri­li da od­la­zim jer ne bi bi­lo ni ko­rek­t­no da uđem u pro­ces ra­da kad već pla­ni­ram ra­di­ti sa­mos­tal­no. Li­je­pih de­vet tre­ner­skih go­di­na u Di­na­mu je iza me­ne, ali že­lim sa­mos­tal­no ra­di­ti, uprav­lja­ti pro­ce­si­ma tre­nin­ga, od­lu­či­va­ti o mom­ča­di – ka­zao je Cvi­ta­no­vić. No pro­blem je u Hr­vat­skoj što ne­kak­vog iz­bo­ra i ne­ma. – Pri­ori­tet mi je od­la­zak u ino­zem­s­tvo, a u ovom pri­je­laz­nom pe­ri­odu si­gur­no ću ne­što pri­hva­ti­ti u Hr­vat­skoj. Raz­go­vo­ra ima i ne bi­ram, pr­va ili dru­ga li­ga, že­lim os­ta­ti u kon­ti­nu­ite­tu. Ka­kav ste Di­na­mo os­ta­vi­li? – Di­na­mo je u ja­ko do­brom sta­nju, od­lič­nom po­lo­ža­ju u bor­bi za no­ve tro­fe­je i u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka. No fo­kus još ni­je na Di­na­mu, sad je re­pre­zen­ta­ci­ja u pr­vom pla­nu, va­tre­ni su u Fran­cu­skoj i svi če­ka­mo pra­vi re­zul­tat. – Oko re­pre­zen­ta­ci­je je uvi­jek ta­ko, uvi­jek se pu­no oče­ku­je, mi smo svi nes­krom­ni i že­li­mo naj­vi­še, ali re­al­nost je – ima­mo iz­u­zet­no ja­ku sku­pi­nu, ni­kad ja­ču. Is­ti­na da ima­mo igra­če ko­ji zas­lu­žu­ju vi­še od sa­mog pro­la­ska sku­pi­ne. Iz­bor­nik baš i ni­je imao vre­me­na za uigra­va­nje, sa­mo na ne­ko­li­ko tre­nin­ga svi su bi­li na oku­pu. – Ta­ko je svim re­pre­zen­ta­ci­ja­ma, svi ima­ju taj pro­blem, po­go­to­vu ove bo­lje re­pre­zen­ta­ci­je ko­ji­ma su igra­či, kao i na­šoj, is­ci­je­đe­ni. Mis­lim da tu na kra­ju svi kre­će­mo s is­te ra­zi­ne. A vi­djet će­mo ka­ko će bi­ti – kva­li­te­ta igra­ča je jed­no, a kva­li­te­ta mom­ča­di ne­što dru­go, kom­po­zi­ci­ja ta­ko­đer, vi­djet će­mo ka­ko će jed­ni dru­gi­ma po­ma­ga­ti, tko će vi­še po­vu­ći...

Ma­lo ner­vo­ze uvi­jek ima

Naj­vi­še se oče­ku­je od Mo­dri­ća i Ra­ki­ti­ća, ali oni ipak ima­ju ma­lo druk­či­je ulo­ge u Re­al Ma­dri­du i Bar­ce­lo­ni, ra­de fe­no­me­na­lan po­sao za udar­ne na­pa­dač­ke troj­ce, a ov­dje bi oni tre­ba­li bi­ti glav­ni. – Ne bih ja na to ta­ko gle­dao, pa ima­mo i mi od­li­čan na­pa­dač­ki tro­jac iz In­te­ra, Ju­ven­tu­sa i Di­na­ma, pa Pja­ca je je­dan od naj­bo­ljih mla­dih na­pa­da­ča u Eu­ro­pi. Na sva­koj po­zi­ci­ji ima­mo kva­li­tet­ne igra­če ia­ko je nor­mal­no da se od igra­ča kao što su Lu­ka i Ra­ki­tić naj­vi­še oče­ku­je. Plan je da Ra­ki­tić bu­de vi­še na­pri­jed, kao u Se­vil­li. – Da, u Bar­ci je des­ni vez­ni i strik­t­no se dr­ži po­zi­ci­je, bez is­ka­ka­nja. Ov­dje će ima­ti vi­še slo­bo­de, bit će bli­ži zo­ni udar­ca i zad­njeg pa­sa i mo­žda će mu to vi­še od­go­va­ra­ti. Bi­li ste re­pre­zen­ta­ti­vac, odi­gra­li ste i pu­no ve­li­kih utak­mi­ca u Di­na­mu, kad po­či­nje ner­vo­za? – Ma ner­vo­za je stal­no. Mo­žda je ni­je bi­lo za San Ma­ri­no, ali to je ipak dru­ga pri­ča, ko­ja je do­bro doš­la zbog sa­mo­po­uz­da­nja, zbog na­por­ne se­zo­ne ko­ju su deč­ki ima­li. Ali čim znaš da ideš na ve­li­ko na­tje­ca­nje ner­vo­za je tu, a ka­ko se utak­mi­ca bli­ži, ona ras­te. Na­dam se da će pre­ras­ti u po­zi­tiv­nu tre­mu i na­boj. Bi­li ste na Eu­ru 1996., ali nis­te igra­li. – Žao mi je što ni­sam do­bio ni mi­nu­tu pri­li­ke, či­ni mi se da sam bio je­di­ni igrač ko­ji je bio ta­mo, a ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.