De­auvil­le ne ma­ri za Eu­ro,

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

poz­na­ta po to­me što su se sa­vez­nič­ke tru­pe is­kr­ca­le na nju dav­ne 1944. go­di­ne, poz­na­ta je po to­me što ne­ma Pa­ri­ža­ni­na ko­ji se ni­je fo­to­gra­fi­rao na njoj. Du­ga je ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra, pi­je­sak ka­mo god se okre­neš, a na sa­mom ru­bu šet­ni­ca. Še­ta­či, ek­skur­zi­je, bi­cik­lis­ti... Ku­pa­ča ne­ma, Atlan­tik je još hla­dan, tek po­ko­ji hra­bri še­tač ma­lo ra­s­hla­di no­ge u pli­ća­ku. – Mo­že fo­to­gra­fi­ja – na mje­ša­vi­ni en­gle­skog i fran­cu­skog fo­to­graf Go­ran Stan­zl obra­tio se obi­te­lji ko­ja se ba­ci­la na pi­je­sak. – Je l’ to mo­ra­mo pla­ti­ti? – uz­vra­tio je su­prug, oči­to gla­va obi­te­lji. – Ne, mi ra­di­mo za hr­vat­ske no­vi­ne re­por­ta­žu o De­auvil­leu – objas­nio mu je Stan­zl. – Što vi Hr­va­ti uop­će ra­di­te u De­auvil­leu? – upi­ta slož­na obi­telj. Ka­da smo im ka­za­li da je tu smje­šte­na hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja, uhva­ti­li su se za gla­vu. – Oh, da, Eu­ro – na­smi­ja­li su se.

No­go­met u dru­gom pla­nu

Na­rav­no, ima i u De­auvil­leu sve­ga... Re­ci­mo, ne­ki fra­jer je mr­tav hla­dan par­ki­rao svoj auto­mo­bil na­sred pla­že. Ne­ma ve­ze što su mu ko­ta­či upa­li u pi­je­sak, ne­ka­ko će se iz­vu­ći. Ili je­dan što je usred bi­je­la da­na po­čeo mo­kri­ti uz ku­ći­ce za pre­s­vla­če­nje. Na sva­koj od tih ku­ći­ca is­pi­sa­no je ime ne­kog od poz­na­tih svjet­skih fa­ca iz svi­je­ta fil­ma. Od Clo­oneya, pre­ko Tra­vol­te, Liz Taylor, Ro­ge­ra Mo­ora, pa do Wil­la Smit­ha... Na­ime, u De­auvil­leu se već go­di­na­ma odr­ža­va fes­ti­val ame­rič­kog fil­ma, u ruj­nu u lje­to­va­li­štu ne­ma slo­bod­nog mjes­ta. Svi že­le vi­dje­ti ve­li­ke svjet­ske zvi­jez­de. Vaš re­por­ter stao je uz ku­ći­cu na ko­joj je pi­sa­lo Yul Bryn­ner, na­rav­no, zbog fri­zu­re. Pješ­ča­na pla­ža, film­ski fes­ti­val, sve su to sim­bo­li De­auvil­lea, ali po­seb­no mjes­to za­uzi­ma­ju ko­nji. Čak je uz pla­žu pos­tav­ljen pro­met­ni znak ko­ji oz­na­ča­va sta­zu za ja­ha­če. A utr­ka Grand Prix de De­auvil­le na­da­le­ko je poz­na­ta u svi­je­tu. Upra­vo za vri­je­me na­šeg bo­rav­ka u ma­le­nom fran­cu­skom lje­to­va­li­štu na ogrom­nom hi­po­dro­mu odr­ža­va­lo se na­tje­ca­nje u pre­pon­skom ja­ha­nju. Par ki­lo­me­ta­ra od sa­mog cen­tra na sto­ti­ne ko­nja, ja­ha­ča... Iz­nim­no su kon­cen­tri­ra­ni. – Os­ta­vi­te me na mi­ru. Ka­kav no­go­met, kak­va re­por­ta­ža – otre­si­to će je­dan od su­di­oni­ka pr­vens­tva. Ži­vo­ta u De­auvil­leu ima ko­li­ko ho­će­te, ka­ko re­če Štu­lić “li­je­pe že­ne pro­la­ze kroz grad”... No, za pro­sječ­ne Hr­va­te pu­no to­ga je ne­dos­tiž­no. Pi­vo osam eura, pi­zza pet­na­est eura, pa tko vo­li, nek iz­vo­li. Za­sad smo ori­jen­ti­ra­ni na su­per­mar­ke­te, ta­mo je pa­ket od dva­na­est bo­ca pi­va tri i pol eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.