Mr­mić po­zi­rao s tur­skim no­vi­na­rom: Beşik­taş šam­pi­on!

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ivan Pe­ri­šić ni­je tip od ve­li­kih ri­je­či, nje­mu to ni­ka­da ni­je bio pri­ori­tet. Ne­za­us­tav­lji­vo kri­lo, naj­bo­lji igrač Hr­vat­ske u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ra­di­je go­vo­ri na te­re­nu. Eu­ro u Fran­cu­skoj nje­go­vo je tre­će ve­li­ko na­tje­ca­nje. – Ovo su naj­bo­lje pri­pre­me do sa­da, a bio sam na tri na­tje­ca­nja. Bo­lje je za nas da ni­smo na is­tom mjes­tu, to je bi­la do­bra ide­ja. Pu­ni smo sa­mo­po­uz­da­nja, je­dva če­ka­mo po­če­tak pr­vens­tva – ka­zao je Pe­ri­šić. Dvo­boj s Tur­skom je naj­važ­ni­ji, po­bje­da nas vo­di pre­ma os­tva­re­nju pr­vog ci­lja, a to je pro­la­zak pr­vog kru­ga. – Si­gur­no je da će da­ti sve od se­be, oni su fa­na­tič­ni. Mi smo bo­lji, ali to tre­ba po­ka­za­ti na te­re­nu – ka­že Pe­ri­šić.

Zad­nja pri­li­ka ge­ne­ra­ci­je

Na tre­nin­gu dje­lu­je im­pre­siv­no, iz­van nje­ga iz­gle­da pun sa­mo­po­uz­da­nja, Hr­vat­skoj je bit­no da Pe­ri­šić bu­de na ni­vou. – Uvi­jek da­jem sve od se­be, vi­djet će­te naj­bo­ljeg Iva­na, ali si­gur­no je da sam ne mo­gu ni­šta na­pra­vi­ti. Mo­ra­mo bi­ti mom­čad, svih je­da­na­est mo­ra­mo bi­ti pra­vi – re­kao je Pe­ri­šić. I on je svjes­tan da je ovaj Eu­ro zad­nja pri­li­ka ovoj ge­ne­ra­ci­ji igra­ča da na­pra­ve ne­što ve­li­ko. – Zad­nji vlak nam je ovo, mo­ra­mo sku­pi­ti gla­ve, uvje­ren sam u to da mo­že­mo na­pra­vi­ti ve­li­ki re­zul­tat. Ko­ji je to? Hm, bi­li smo u če­t­vr­t­fi­na­lu Eura, ne­što sam za­cr­tao u gla­vi, a to ni­je pro­ći gru­pu... Ali sve to mo­ra­mo po­ka­za­ti na te­re­nu. Na Sa­int De­ni­su osvo­jio sam ju­ni­or­ski tur­nir, vo­lio bih se vra­ti­ti na taj sta­di­on – po­ru­čio je Pe­ri­šić, a to zna­či da Hr­vat­sku vi­di u fi­na­lu Eura. U Fran­cu­skoj je uči­nio pr­ve se­ni­or­ske ko­ra­ke. – Oti­šao sam iz Haj­du­ka ja­ko mlad, ve­žu me us­po­me­ne za Fran­cu­sku, ses­tra i ma­ma mi ži­ve tu. Ses­tra je za­vr­ši­la fa­kul­tet, sad će upi­sa­ti dok­to­rat. U Fran­cu­skoj sam shva­tio da mi ne­će bi­ti la­ko u ži­vo­tu, da me če­ka ve­li­ka bor­ba – pri­sje­tio se Pe­ri­šić. Ni­je htio ula­zi­ti u de­ta­lje tko će s Tur­ski no­vi­nar, fa­na­tič­ni na­vi­jač, do­nio je zas­ta­vu u press-cen­tar, a Ma­ri­jan Mr­mić naš tre­ner vra­ta­ra sprem­no je po­zi­rao. – Beşik­taş šam­pi­on – go­vo­rio je Mr­mić u ka­me­ru. Da­ni u Tur­skoj, a za Beşik­taş je pot­kraj proš­log sto­lje­ća bra­nio dvi­je se­zo­ne, os­ta­li su ne­za­bo­rav­ni. – Ha, i na­kon dva­de­set go­di­na me se sje­te. Dra­go mi je da je Beşik­taş pr­vak – ka­zao je Mr­mić. Za­du­žen je za hr­vat­ske vra­ta­re, ali i za pra­će­nje tur­skih. - Kod vra­ta­ra se ni­kad zna, Ba­ba­can bra­ni stan­dard­no. Ali, sva su tri na­ša vra­ta­ra od­lič­na, iza njih je do­bra se­zo­ne. Bit­no je da su zdra­vi, Mi sve zna­mo u Tur­skoj, baš kao i oni o na­ma – re­kao je Mr­mić. njim bi­ti na kril­nim po­zi­ci­ja­ma. – Mo­že­mo se mi­je­nja­ti, zad­njih mje­sec da­na u In­te­ru Bro­zo­vić je igrao des­no, ja li­je­vo, ni­je to iz­gle­da­lo lo­še – ka­zao je Pe­ri­šić.

Pr­vo ve­li­ko na­tje­ca­nje

Ja­ku je po­ru­ku odas­lao za kraj. – Na­vi­ja­či će bi­ti po­nos­ni na nas na­kon ovog tur­ni­ra – za­klju­čio je Pe­ri­šić. Do­ma­goj Vi­da igrat će svo­je pr­vo ve­li­ko na­tje­ca­nje kao pr­vo­ti­mac. – Oče­ku­jem da ću igra­ti u pr­voj mom­ča­di, igrao sam ci­je­le kva­li­fi­ka­ci­je – ka­že Vi­da. Hr­vat­ski sto­per po­zor­no je po­čeo pro­uča­va­ti na­pa­da­če Tur­ske. – Do­bi­li smo na pa­pi­ri­ći­ma svat­ko svo­je ski­ce, raz­go­va­rao sam s tre­ne­rom, Jo­eom, Mi­šom. Ra­di­li smo tak­ti­ku na tre­nin­gu, si­gur­no je da se ra­di o do­broj re­pre­zen­ta­ci­ji, vje­ru­jem u se­be i svo­je su­igra­če – ka­že Vi­da. Svi zna­mo da nam je dvo­boj s Tur­skom naj­važ­ni­ji. Ima­mo i ne­ke ne­raš­čiš­će­ne ra­ču­ne s nji­ma što se ti­če Eura. Onaj po­raz u Be­ču iz 2008. go­di­ne uvi­jek će nas bo­lje­ti. – Tu sam utak­mi­cu gle­dao kod ku­će u Mi­holj­cu s pri­ja­te­lji­ma, sla­vi­li smo svi do onog go­la... Ne tre­ba se vra­ća­ti na ono što je bi­lo, ovo je no­vo vri­je­me, no­vi ulog. Ne gle­dam na ovu utak­mi­cu kao na re­vanš – za­klju­čio je Vi­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.