Eu­ro/

NAŠ TRO­JAC U NAPADU JE JE­DAN OD NAJ­BO­LJIH U EU­RO­PI Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Du­go je iz­bor­nik An­te Ča­čić sla­gao i pres­la­gi­vao svo­ju no­go­met­nu mom­čad, či­ni se da je ipak pro­na­šao 11 naj­bo­ljih za bit­ku s Tur­ci­ma Toč­no u 15 sa­ti 9. lip­nja u De­auvil­leu je An­te Ča­čić odje­nuo mar­ke­re svo­jim no­go­me­ta­ši­ma. Po to­me se da­lo ra­zaz­na­ti da će u ne­dje­lju 12. lip­nja u 15 sa­ti Hr­vat­ska pro­tiv Tur­ske is­tr­ča­ti u slje­de­ćem sas­ta­vu: Su­ba­šić – Sr­na, Ćor­lu­ka, Vi­da, Stri­nić – Mo­drić, Ba­delj, Bro­zo­vić, Ra­ki­tić, Pe­ri­šić – Man­džu­kić. Či­ni se da je ipak od­lu­čio igra­ti ma­lo oprez­ni­je, na­ime, Pja­ca ko­ji je bio fa­vo­rit za nas­tup u pr­vih 11 ipak je za­vr­šio na klu­pi. Du­go se vo­di­la i ras­pra­va ho­će li utak­mi­cu po­če­ti Vr­salj­ko, ali ipak se či­ni da će igra­ti Stri­nić. A uz sas­tav po­s­ljed­njih se da­na dos­ta go­vo­ri­lo i o umo­ru te na ko­ji na­čin os­vje­ži­ti mom­čad. Prof. Igor Ju­kić u ve­li­kom raz­go­vo­ru na 9. stra­ni­ci ot­kri­va svo­je re­cep­te i raz­miš­lja­nja.

Struč­njak za kon­di­ci­ju prof. Igor Ju­kić sma­tra da sto­žer mo­ra bi­ti po­seb­no opre­zan s Mo­dri­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.