Uz­go­ji­li smo bu­breg i još 30 raz­li­či­tih or­ga­na i tki­va

Nje­gov rad pro­gla­šen do­ga­đa­jem ko­ji mi­je­nja sa­daš­njost i bu­duć­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Nje­gov rad na uz­go­ju tki­va i or­ga­na te nji­ho­vu im­plan­ti­ra­nju pro­gla­šen ključ­nim do­ga­đa­jem ko­ji mi­je­nja sa­daš­njost i bu­duć­nost

Di­rek­tor Wa­ke Fo­rest Ins­ti­tu­ta za re­ge­ne­ra­tiv­nu me­di­ci­nu su­ra­đu­je sa Spe­ci­jal­nom bol­ni­com Sve­ta Ka­ta­ri­na u Za­bo­ku

Sud­bi­na ni­je stvar slu­čaj­nos­ti, već iz­bo­ra, to ni­je ne­što što tre­ba če­ka­ti, već ne­što što tre­ba pos­ti­ći – iz­re­ka je Wil­li­am J. Brya­na, ame­rič­kog po­li­ti­ča­ra, ko­ja nas je do­če­ka­la na zid­nom plat­nu. Prof. An­t­hony Ata­la pri­pre­mao se za pre­zen­ta­ci­ju u Hr­vat­skoj aka­de­mi­ji zna­nos­ti i umjet­nos­ti. Sud­bi­nu mno­gih pa­ci­je­na­ta ovaj znans­tve­nik ima u svo­jim ru­ka­ma, a jav­nost ga po­naj­pri­je poz­na­je kao “onog ko­ji je uz­go­jio or­ga­ne u la­bo­ra­to­ri­ju”. Di­rek­tor je Ins­ti­tu­ta Wa­ke Fo­rest za re­ge­ne­ra­tiv­nu me­di­ci­nu (Sje­ver­na Ka­ro­li­na, SAD) te do­bit­nik ni­za na­gra­da, a nje­gov rad na uz­go­ju tki­va, sta­ni­ca i or­ga­na te nji­ho­vu im­plan­ti­ra­nju pro­gla­šen je vi­še pu­ta ključ­nim do­ga­đa­ji­ma ko­ji mi­je­nja­ju sa­daš­njost i bu­duć­nost. Pri­je 15 go­di­na uz­go­jio je i is­prin­tao mo­krać­ni mje­hur, ko­ji je ugra­đen pa­ci­jen­tu te ured­no funk­ci­oni­ra.

Op­ti­mist za bu­duć­nost Po­nav­lja­te da je kraj­nji cilj “pro­izvo­di­ti” čvr­ste or­ga­ne. To bi bi­la ne­sa­gle­di­va pre­kret­ni­ca za svi­jet. Gdje smo da­nas?

Na­pre­du­je­mo! Pro­ces stal­no evo­lu­ira i stal­no na­pre­du­je­mo u teh­no­lo­gi­ji, 3D prin­ta­njem. Po­če­li smo li­je­či­ti raz­li­či­te bo­les­ti čvr­stih or­ga­na, a pu­no je kli­nič­kih is­tra­ži­va­nja u pro­ce­su kao i ne­ko­li­ko tehnologija. Tre­nu­tač­no ra­di­mo na oko 30 raz­li­či­tih or­ga­na i tki­va i sva­ki je u raz­li­či­toj fa­zi. Na­pra­vi­li smo funk­ci­ona­lan bu­breg, ali re­gu­la­tor­ni pro­ces u Ame­ri­ci ja­ko je dug. No mi is­to­vre­me­no mo­ra­mo bi­ti si­gur­ni da sve ove teh­no­lo­gi­je i da­lje na­pre­du­ju.

Po­s­ljed­njih go­di­na uz­go­ji­li ste i tran­s­plan­ti­ra­li mo­krać­ne mje­hu­re i va­gi­ne. Jes­te li za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma?

Ja­ko smo za­do­volj­ni is­ho­dom do­sa­daš­njih pro­ce­du­ra. Re­ge­ne­ra­tiv­na, per­so­na­li­zi­ra­na me­di­ci

na je ključ­na. Pra­tiš ra­zvoj bo­les­ti, uz­meš uzo­rak tki­va iz pa­ci­jen­to­va or­ga­na te stvo­riš no­vo tki­vo ko­je će bi­ti prik­lad­no upra­vo za nje­ga te mu ga pre­sa­diš. Pos­tu­pak ne mo­že bi­ti sa­vr­še­ni­ji. Ja­ko sam op­ti­mis­ti­čan što se ti­če re­zul­ta­ta i bu­duć­nos­ti.

Upra­vo je per­so­na­li­zi­ra­na me­di­ci­na bu­duć­nost – or­ga­ni, li­je­ko­vi po mje­ri sva­kog po­je­din­ca?

Za re­ge­ne­ra­tiv­nu me­di­ci­nu spe­ci­fič­no je da pa­ci­jent do­bi­je vlas­ti­ti no­vi or­gan. Ako ta­kav or­gan ugra­di­mo dje­te­tu, on ras­te s njim. Ima­mo broj­na tki­va u pa­ci­jen­ti­ma za raz­na sta­nja, od­nos­no bo­les­ti. Cilj je po­ve­za­ti tki­va ko­ja stav­lja­mo u ti­je­la i po­ve­ća­ti do­bro­bit ko­ju pa­ci­jen­ti mo­gu ima­ti od per­so­na­li­zi­ra­ne me­di­ci­ne. Ni­je­dan li­jek ne dje­lu­je is­to kod sva­kog i per­so­na­li­zi­ra­na me­di­ci­na kre­ira te­ra­pi­ju spe­ci­fič­nu za po­je­din­ca, ono što je naj­bo­lje za nje­ga. Pri­ori­tet je uvi­jek is­ti – ne ško­di­ti. I ka­da ra­di­mo na ne­kom tki­vu, sta­ni­ci, or­ga­nu, uvi­jek mo­ra­mo bi­ti bri­ž­lji­vi kao da ga ugra­đu­je­mo ne­kom svom naj­mi­li­jem, dje­te­tu, že­ni, maj­ci...

Iz mas­nog tki­va u hr­ska­vi­cu Ra­di­te go­di­na­ma na ma­tič­nim sta­ni­ca­ma iz pos­te­lji­ce kao al­ter­na­tiv­nom iz­vo­ru ma­tič­nih sta­ni­ca?

Sta­ni­ce tki­va u pla­cen­ti pro­naš­li smo pri­je 14 go­di­na i ota­da ih ek­s­ten­ziv­no pro­uča­va­mo jer ima­ju pu­no pred­nos­ti. Ne­ma etič­kih pro­ble­ma jer se sta­ni­ce uzi­ma­ju iz pos­te­lji­ce na­kon ro­đe­nja dje­te­ta. A ri­ječ je o pot­pu­no no­voj mo­guć­nos­ti jer je pos­te­lji­ca spre­mi­šte ma­tič­nih sta­ni­ca ko­je dje­te­tu mo­gu pos­lu­ži­ti u li­je­če­nje mno­gih bo­les­ti kas­ni­je u ži­vo­tu.

U služ­be­nom ste po­sje­tu Hr­vat­skoj na po­ziv prof. Dra­ga­na Pri­mor­ca. Što Hr­vat­ska mo­že po­nu­di­ti i oče­ki­va­ti u su­rad­nji s va­šim ins­ti­tu­tom?

Po­sje­tio sam Spe­ci­jal­nu bol­ni­ca Sve­ta Ka­ta­ri­na i po­gle­dao či­me se prof. Pri­mo­rac i nje­go­vi su­rad­ni­ci ba­ve. Ovo je mjes­to su­rad­nje i že­lim do­ni­je­ti ove teh­no­lo­gi­je u Sv. Ka­ta­ri­nu. Svi­ma na­ma je cilj ra­zvi­ja­ti zna­nost i teh­no­lo­gi­ju ka­ko bi­smo po­mo­gli pa­ci­jen­ti­ma. Ovo je pra­vo mjes­to za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju jer se ne­ke teh­no­lo­gi­je već pri­mje­nju­ju pa su ta­ko ne­dav­no u ovoj bol­ni­ci tran­s­plan­ti­ra­ne me­zen­hi­mal­ne ma­tič­ne sta­ni­ce iz pa­ci­jen­to­va mas­nog tki­va te mu tran­s­plan­ti­ra­ne u uni­šte­nu hr­ska­vi­cu ko­lje­na. To su mo­guć­nos­ti i cilj me­di­ci­ne – po­mo­ći lju­di­ma.

Ho­će li i ova hr­vat­ska bol­ni­ca mo­žda su­dje­lo­va­ti u kon­kret­nom bi­oin­že­nje­rin­gu ljud­skih or­ga­na?

Vje­ru­jem da je naš part­ner u re­ge­ne­ra­tiv­noj me­di­ci­ni u Eu­ro­pi Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Sv. Ka­ta­ri­na.

‘TEHNOLOGIJA NA­PRE­DU­JE’ Sta­ni­ce tki­va u pla­cen­ti pro­naš­li smo pri­je 14 go­di­na i otad ih pro­uča­va­mo. Ima­ju pu­no pred­nos­ti. Ne­ma tu etič­kih pro­ble­ma jer se sta­ni­ce uzi­ma­ju iz pos­te­lji­ce na­kon ro­đe­nja

Na­čin li­je­če­nja Pra­tiš ra­zvoj bo­les­ti, uz­meš uzo­rak tki­va iz pa­ci­jen­to­va or­ga­na te stvo­riš no­vo tki­vo ko­je će bi­ti prik­lad­no upra­vo za nje­ga te mu ga pre­sa­diš

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.