Jes­te li za iz­la­zak na no­ve iz­bo­re?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

STIPAN MIJOK po­du­zet­nik

Što pri­je tre­ba na­ći rje­še­nje za ovu si­tu­aci­ju u ko­joj se dr­ža­va na­la­zi. Izvan­red­ni iz­bo­ri sva­ka­ko su jed­no od njih.

IVAN LUKIĆ HRVI

I je­sam i ni­sam za no­ve iz­bo­re. Je­sam jer bi gra­đa­ni tre­ba­li re­ći zad­nju ri­ječ. A ni­sam jer bi re­zul­ta­ti bi­li is­ti ili slič­ni.

MARIJANA VRANČIĆ dipl. eko­no­mist.

Je­sam za no­ve iz­bo­re. Ne­ma smis­la cr­ve­nje­ti se zbog nji­ho­vih kri­vih po­te­za, afe­ra. Sma­tram da su pod­ba­ci­li.

SINIŠA MITROVIĆ služ­be­nik

Ovo što se do­ga­đa za­is­ta ne­ma smis­la. Iz­bo­ri će ko­šta­ti, ali će­mo pu­no vi­še iz­gu­bi­ti ako ih ne bu­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.