Eu­rop­ski no­go­met­ni klu­bo­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

De­talj­na ana­li­za jav­no dos­tup­nih fi­nan­cij­skih po­da­ta­ka 32 vo­de­ća europ­ska no­go­met­na klu­ba po­ka­zu­je ukup­nu ope­ra­tiv­nu vri­jed­nost pos­lo­va­nja klu­bo­va u iz­no­su od 26,3 mi­li­jar­de eura

TOP 10 - Sred­nja ope­ra­tiv­na vri­jed­nost pos­lo­va­nja vo­de­ćih europ­skih no­go­met­nih klu­bo­va (u ml­rd.€)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.