De­mo­kra­ci­ja u Hr­vat­skoj vi­še ni­je što je bi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­li­tič­ka od­go­vor­nost zbog per­cep­ci­je jav­nos­ti pos­ta­la je ta­ko vri­jed­no pi­ta­nje da je i u Hr­vat­skoj zbog to­ga mo­guć pad Vla­de Us­tav­no­prav­na kul­tu­ra na­ro­da ko­ji pos­tav­lja pi­ta­nja, od­nos­no ko­ris­ti me­ha­niz­me kon­tro­le ka­ko bi se os­ta­vi­lo što ma­nje neo­svi­jet­lje­nog pros­to­ra oko po­li­ti­ča­ra, iz­nim­no je važ­na

Sta­bil­na ve­ći­na i pre­mi­jer ko­ji na to­mu te­me­lji svoj po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet va­žan je, na­uči­li smo, de­mo­krat­ski zah­tjev

Mo­guć­nost pa­da Vla­de do­ve­la nas je na vi­šu de­mo­krat­sku ra­zi­nu od na­ših ju­go­is­toč­nih su­sje­da

De­mo­kra­ti­za­ci­ja po­li­tič­ke sce­ne, a oso­bi­to HDZ-a, ko­ji je od “vr­hun­ca de­mo­kra­ci­je” te od mo­no­lit­nos­ti na op­ćem sa­bo­ru bez “kr­va­vih žr­ta­va” pre­ži­vio plu­ra­li­zam miš­lje­nja na te­mu afe­re Ka­ra­mar­ko

Po­li­tič­ka to­le­ran­ci­ja je na da­le­ko vi­šoj ra­zi­ni jer je po­li­tič­ka kri­za na­tje­ra­la i lju­te pro­tiv­ni­ke da se to­le­ri­ra­ju i da raz­miš­lja­ju o do­ne­dav­no “ne­mo­gu­ćim kom­bi­na­ci­ja­ma” ta­ko da sa­da svi pre­go­va­ra­ju sa svi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.