120

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

va­tro­ga­sa­ca, he­li­kop­ter, zrač­ni trak­tor i ka­na­der su­dje­lo­va­li su ju­čer u po­kaz­noj tak­tič­ko-teh­nič­koj vjež­bi Di­vu­lje 2016. u pros­to­ru vo­jar­ne “Knez Tr­pi­mir” či­me su po­ka­za­li da su svi sprem­ni za no­vu pro­tu­po­žar­nu se­zo­nu. Cilj je bio jav­nos­ti pri­ka­za­ti dio kop­ne­nih, po­mor­skih i zrač­nih pro­tu­po­žar­nih sna­ga, opre­me i teh­ni­ke ko­ji će se ko­ris­ti­ti u ga­še­nju po­ža­ra otvo­re­nog pros­to­ra. – Va­tro­gas­tvo Hr­vat­ske mo­že dje­lo­va­ti u bi­lo ko­jem di­je­lu zem­lje. Ima­mo sprem­nost, od­luč­nost i plan­sku dje­lat­nost va­tro­gas­tva – re­kao je Slav­ko Tu­ca­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.