Pros­lav­lje­no 70 go­di­na Ma­ti­ce umi­rov­lje­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ma­ti­ca umi­rov­lje­ni­ka Hr­vat­ske (MUH), naj­ve­ća umi­rov­lje­nič­ka udru­ga ko­ja okup­lja oko 280.000 čla­no­va, sve­ča­nom je sjed­ni­com Skupštine ju­čer obi­lje­ži­la 70 go­di­na os­nut­ka i dje­lo­va­nja kao udru­ge ko­ja po­ma­že čla­no­vi­ma i bo­ri se za nji­ho­va pra­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.