Ve­li­ka na­grad­na igra Ve­čer­nja­ko­vih su­bot­njih ma­ga­zi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Dra­gi pret­plat­ni­ci, uklju­či­te se i vi u ve­li­ku na­grad­nu igru Ve­čer­nja­ko­vih su­bot­njih ma­ga­zi­na i osvo­ji­te Me­blo tra­de dje­čju so­bu te dru­ge vri­jed­ne na­gra­de. Sve što tre­ba­te na­pra­vi­ti je iz­re­za­ti i pos­la­ti na­grad­ni ku­pon iz jed­nog od Ve­čer­nja­ko­vih ma­ga­zi­na - Li­vin­ga, Di­ve, Sla­nog&Slat­kog ili Mo­jeg zdrav­lja. Do­volj­no je pos­la­ti sa­mo je­dan ku­pon ka­ko bis­te su­dje­lo­va­li u na­grad­noj igri.Ve­čer­nja­ko­vi ma­ga­zi­ni sva­ki tje­dan do­no­se za­nim­lji­ve te­me, sa­dr­žaj te vri­jed­ne na­grad­ne igre sto­ga, uko­li­ko već nis­te, pret­pla­ti­te se i za sa­mo 20 ku­na mje­seč­no na va­šu će adre­su sva­ke su­bo­te sti­za­ti po je­dan od Ve­čer­nja­ko­vih luk­suz­nih ma­ga­zi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.