Či­taj­te e-ve­čer­nji gdje god se na­la­zi­li za sa­mo 1 ku­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ne pro­pus­ti­te naj­no­vi­je vi­jes­ti ni za vri­je­me go­diš­njih od­mo­ra ili pro­du­že­nih vi­ken­da. Os­ta­ni­te in­for­mi­ra­ni i uži­vaj­te u omi­lje­nom Ve­čer­nja­ku i nje­go­vim bo­ga­tim re­dov­nim pri­lo­zi­ma uz e-ve­čer­nji s ko­jim či­ta­te ti­ska­no iz­ad­nje Ve­čer- njeg lis­ta u di­gi­tal­nom obli­ku bi­lo ka­da i bi­lo gdje na pa­met­nim te­le­fo­ni­ma, ra­ču­na­li­ma i ta­ble­ti­ma. Sve što vam tre­ba je in­ter­net­ska ve­za. Sa­mo za pret­plat­ni­ke Ve­čer­njeg lis­ta osi­gu­ra­na je naj­po­volj­ni­ja ci­je­na od sa­mo 1 kn po pri­mjer- ku za e-ve­čer­nji. Do­volj­no je da po­ša­lje­te ma­il na e-ve­cer­nji@ ve­cer­nji.net uz naz­na­ku „Pret­plat­nik“sa svo­jim po­da­ci­ma (ime, pre­zi­me, adre­sa i kon­takt broj) i do­bit će­te svo­je pris­tup­ne po­dat­ke te si osi­gu­ra­ti e-ve­čer­nji gdje god se na­la­zi­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.