Tre­ba li pro­da­va­ti dr­žav­ne tvrt­ke?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da. Sma­tram da bi pri­vat­nik, bio do­ma­ći ili stra­ni, bo­lje uprav­ljao tim ka­pi­ta­lom ne­go što to tre­nu­tač­no ra­di dr­ža­va. Ne­mam ni­šta pro­tiv pro­da­je dr­žav­nih udje­la. Dr­žav­ne tvrt­ke mo­gu do­no­si­ti vi­še nov­ca ne­go sa­da ka­da ih vo­di dr­ža­va. Ni­sam za pro­da­ju jer sve pri­va­ti­za­ci­je ni­su bi­le tran­s­pa­rent­ne ni­ti su do­ni­je­le ono što su tre­ba­le do­ni­je­ti. Mis­lim ka­ko bi sve osim vo­de, šu­ma i zem­lje tre­ba­lo pro­da­ti. Ne vi­dim svr­he da dr­ža­va bu­de vlas­nik iče­ga. (bbr)

Hr­vat­ska je u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne na ino­zem­na tr­ži­šta iz­vez­la ro­be u vri­jed­nos­ti 27,5 mi­li­jar­di ku­na, što je 1,5% vi­še ne­go u pr­va če­ti­ri lanj­ska mje­se­ca. Is­to­dob­no je uvoz do­seg­nuo 45,98 mi­li­jar­di ku­na, po­ras­tav­ši 2,15 u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne. BERNARD GRGIĆ

SAŠA LAZIĆ

ANDREJA DORIĆ

ŽELJKO DRAŽENOVIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.