Od 75 za­in­te­re­si­ra­nih za no­vu Vla­du, 26 ih je pod upit­ni­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Že­li li HDZ s no­vim man­da­ta­rom for­mi­ra­ti Vla­du, mo­rao bi is­pu­ni­ti uvje­te ko­je su im za­sad u jav­nim oči­to­va­nji­ma pos­ta­vi­le stran­ke ili po­je­din­ci ko­ji ima­ju 26 mjes­ta u Sa­bo­ru. I to mu ni­je dos­ta, već bi za ti­jes­nu ve­ći­nu mo­rao raz­bi­ti Most ili na­tje­ra­ti HDSSB da po­ga­ze ri­ječ.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.